Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720403

1.3 Site name

Tjärnflon Hostån

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.484100
Latitude:63.759000

2.2 Area [ha]

70.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      0.75  0.00 
7160  info      0.14  0.00 
7220  info      0.12  0.00 
7230  info      49.2  0.00 
9010  info      13.66  0.00 
9050  info      1.63  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rikkärr, källor, unik flora.

4.2 Quality and importance

Objektet består av både öppna och mer eller mindre trädtäckta rikkärr. Bergarterna är huvudsakligen revsundsgranit och alunskiffer och jordarterna är moiga moräner. I fältskiktet samdominerar trådstarr (Carex lasiocarpa), blåtåtel (Molinia caerulea) och tuvsäv (Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum). Här växer det även gott om kärrspira (Pedicularis palustris) och fjällskära (Saussurea alpina). I kanten till ett dike växer små förekomster av myrbräcka (Saxifraga hirculus) (NT). Bottenskiktet domineras av guldspärrmossa (Campylium stellatum), späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni) och purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii). Ristuvepartier finns lokalt i kärret.De öppnare partierna domineras till stora delar av renodlade axag-kärr (Schoenus ferrugineus) vilket tyder på hög kalkhalt i kärret.Nära Hostån, i norra delen, finns en extremt välutbildad och tydlig källkupol. Den är tydligt upphöjd över omgivningen. Här växer det rikligt med den rödlistade myrbräckan. Bland mossorna märks klotuffmossa (Palustriella falcata), källtuffmossa (Cratoneuron filicinum) och gyllenmossa (Tomentypnum nitens). Här återfinns ett mindre bestånd med den rödlistade käppkrokmossan (Hamatocaulis vernicosus) (NT). I källan förekommer också tydlig järnockrautfällning.De orkidéer som påträffats i området är blodnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta), tvåblad (Listera ovata) och brudsporre (Gymnadenia conopsea).Bland kärrets kalkindikatorer märks förutom axag, huvudstarr (Carex capitata), tagelstarr (Carex appropinquata) och glansvide (Salix myrsinites).Området är påverkat av äldre dikningar med en ganska begränsad hydrologisk effekt.Västra delen är ett till största delen öppet och tydligt sluttande kärr med en rik flora. Berggrunden består av revsundsgranit och alunskiffer och jordarterna är moiga moräner. I fältskiktet samdominerar trådstarr (Carex lasiocarpa) och flaskstarr (Carex rostrata). Hirsstarr (Carex panicea), gräsull (Eriphorum latifolium) och kärrspira (Pedicularis palustris) förekommer allmänt. I bottenskiktet samdominerar späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni) och guldspärrmossa (Campylium stellatum).I anslutning till fastmarkskanten finns ett mindre skogskärr där det växer rikligt med kärrfräken (Equisetum palustre)och älgört (Filipendula ulmaria). Purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii) och gyllenmossa (Tomentypnum nitens) är vanliga i bottenskiktet.I kärrets högre belägna delar ligger en stor och välutbildad kupolformad kalktuff där klotuffmossa (Palustriella falcata) dominerar. Nedströms kalktuffen vidtar ett källkärr med en tydligt kalkpåverkad flora med bl.a. klotuffmossa, kalkkällmossa (Philonotis calcarea) och svartknoppsmossa (Catoscopium nigritum). Här uppvisas även kalkutfällningar i de blötare partierna.Även ett dråg med järnockrautfällning finns utbildat i de lägre delarna. Här växer det rikligt med vattenklöver (Menyanthes trifoliata) och flaskstarr (Carex rostrata). Här växer även trekantig svanmossa (Meesia triquerta).De orkidéer som registrerades här är sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri), tvåblad (Listera ovata), brudsporre (Gymnadenia conopsea) och den rödlistade guckuskon (Cypripedium calceolus) (NT) .Bland kärrets kalkindikerande arter märks glansvide (Salix myrsinites), tagelstarr (Eleocharis quingueflora), huvudstarr (Carex capitata) och olika mossarterEn skogsbilväg passerar genom västra delen av objektet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tjärnflon Hostån
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720403
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY