Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720416

1.3 Site name

Dalbergstorpet

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.779300
Latitude:62.807500

2.2 Area [ha]

118.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      2.48  0.00 
7230  info      1.86  0.00 
9010  info      26.76  0.00 
9050  info      2.96  0.00 
91D0  info      2.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0755.00
N1745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Örtrik granskog, rikkärr, orkidéer.

4.2 Quality and importance

Objektet är beläget norr - öster om Dalbergstorpet längs södra sidan Gimån, ca 6 km sydost om Gimdalen, ca 19 km nordost om Bräcke och gränsar i norr - nordost direkt mot Natura 2000-området Gimån. Området består av ett drygt 100 ha stort sammanhängande naturskogs-, sumpskogs- och våtmarksområde med höga naturvärden. Inom området finns bl.a. stora mängder guckusko Cypripedium calceolus (NT) och ett flertal andra rödlistade eller sällsynta arter. 88 ha av området är klassat som nyckelbiotop av biotoptyperna kalkbarrskog och gransumpskog.Berggrunden består av Revsundsgranit. Jordarterna är sandiga moräner i norra delen och moiga moräner i södra delen.Marken är till stor del lågproducerande. Mer normalt växande skog finns i viss utsträckning närmast norr om torpet i den västra delen och inom ca 10 ha i områdets centrala del.. För övrigt är det total mosaik av örtrika sumpskogsstråk och svagväxande tall- eller ibland grandominerad skog på mager fastare mark. På några mindre fastmarksöar finns enstaka äldre och lite grövre tallar med brandljud. Brandstubbar finns spridda inom området i varierande omfattning. Området är omväxlande gran- eller talldominerat. I såväl grandominerade delar som i blandbestånden är lövinslaget stort. Drygt 25 ha utgörs av våtmark, ytterligare ca 50 ha är mer eller mindre av sumpskogskaraktär eller försumpat.I de sydligaste och centrala delarna finns rikligt med gamla grova sälgar Salix caprea, gröna av lunglav Lobaria pulmonaria, i övrigt mer sporadiskt med sälg, överallt hysande lunglav i riklig mängd, ofta även skrovellav Lobaria scrobiculata (NT), bårdlav Nephroma parile och stuplav Nephroma bellum. Doftticka Haploporus odorus (NT) finns på flera sälgar. I den centrala delen har även blekskaftad nållav Chaenotheca cinerea (EN) påträffats på gammal sälg. Guckusko förekommer väl spridd inom området, t.o.m. i några av de allra magraste och torftigaste tallbestånden. Den finns även här och var utanför nyckelbiotoperna. Guckusko, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens och lunglav tillhör områdets karaktärsarter. Hänglavar finns i varierande omfattning, vanligen sparsamt men lokalt måttligt - rikligt. Lågor förekommer i sparsam omfattning, lokalt måttligt och då mest gamla tallågor eller i klena dimensioner p.g.a. självgallring bland stavagran.Två rikkärriga breda sumpskogstråk passerar området i syd-nordlig riktning. De kompletteras av ett stort antal diagonala fuktstråk med ca 50 m breda "öar" fastare mark emellan. Mot norr allt större andel kärrartad sumpskog - rikkärr. I nordost tallbevuxen myr och några myrholmar med tall nära Gimån. I den nordöstra delen finns också en del torrakor. Sumpskogsstråken varierar mellan grandominerad blandsumpskog och tallsumpskog. Genomgående förekommer kalkindikerande flora i olika konstellationer. Flera kärlväxter, bl.a. guckuskon, indikerar tydligt kalkpåverkan oavsett markfuktighet. Utöver de ca 30 ha som består av örtrik granskog kan ytterligare ca 30 ha betraktas som kalkbarrskog.Beståndsåldern är svårbedömd, vanligtvis mellan 110 och 140 år, med inslag av äldre senvuxna träd. Boniteten förefaller vara extremt låg i flera av fastmarkspartierna mellan sumpstråken. Ståndortsindex varierar mellan ca G20 och impediment. Skogen är flerstädes senvuxen i klena dimensioner med inslag av torrträd och gamla högstubbar. Troligen är området delvis mycket hårt brunnet. Jordlagret verkar vara mycket tunt i de magrare partierna. Det finns spridda avverkningsstubbar och det förefaller troligt att begränsad mängd virke tagits tillvara efter en brand. Sentida skogsbruk har resulterat i en ca 6 ha stor 15-årig lövdominerad tallungskog i östra delen och en ca 50 m bred bård hygge (avverkat 1999 - 2000) längs skogsbilvägen i södra delen. I de senare fallet har avverkning skett även inom nyckelbiotop. Bland andra arter som noterats i området kan nämnas trådpipklubba Clavariadelphus junceus, ullticka Phellinus ferrugineofuscus, mörkhövdad spiklav Calicium

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Dalbergstorpet
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720416
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY