Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720418

1.3 Site name

Borggrensviken-Sågbäcken

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.574400
Latitude:63.310900

2.2 Area [ha]

111.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      0.14  0.00 
7230  info      17.91  0.00 
9010  info      12.53  0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0742.00
N1758.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Örtrik granskog, rikkärr.

4.2 Quality and importance

Borggrensviken - Sågbäcken är beläget ca 270 - 325 m.ö.h. i anslutning till södra sidan av Kattstrupeforsens kraftverksdamm ca 6 km öster om Krokom, ca 7 km norr om Ås i centrala Jämtland. Berggrunden består av Andersöskiffer och jordarterna är leriga moräner med inslag av isälvsgrus i östra delen. Området är mosaikartat med omväxlande barrnaturskogspartier, sumpskogar och rikkärr. Genom centrala delen av området passerar Sågbäcken med sin örtrika bäckdal. Gammal och grov asp Populus tremula och sälg Salix caprea finns på flera ställen. Flera skogspartier har klassats som nyckelbiotop och rikkärren har bedömts ha höga naturvärden. Guckusko Cypripedium calceolus (NT), skogsfru Epipogium aphyllum (NT) och doftticka Haploporus odorus (NT) hör till karaktärsarterna. Flera andra rödlistade och sällsynta arter finns spridda i området, även utanför tidigare naturvärdesklassade delar. Sammantaget bedöms området ha höga naturvärden. Trots sitt centrala läge är skogen påfallande gammal på flera ställen i området. De äldsta bestånden är 150 - 160 år varav det äldsta är ett granbestånd. Både gran Picea abies och tall Pinus sylvestris över 150 år finns på flera ställen, de äldsta tallarna bedöms vara över 200 år. Ofta förekommer brandljud i de äldsta tallarna. Lövinslaget är påtagligt - delvis rikligt. Några mindre partier är aspdominerade. Även sälg svarar för betydande del av lövinslaget. Grövsta sälgen hade 1995 uppnått 336 cm i stamomkrets. Både asp och sälg med 60 - 80 cm i stamdiameter finns på flera ställen. Lobaria - och Nephroma-arter, bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, finns nästan överallt på flera olika lövträdsarter och flera hackspettsarter häckar i området. Även bävern Castor fiber håller till i området och har åstadkommit betydande mängd död ved inom några hektar i norra delen. Förekomsten av död ved varierar mellan sparsamt och rikligt. På flera ställen finns större ansamlingar lågor. Gran- och lövlågor är vanligast men på några av områdets åsryggar finns även gamla tallågor. Grova asp- och sälglågor förekommer lokalt. Brandspår av olika slag finns spridda inom området. Ca 23 ha har vid Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering klassats som nyckelbiotoper (20 ha, 6 objekt) eller objekt med naturvärden (3 ha, 3 objekt). Vid Länsstyrelsens rikkärrsinventering klassades fem kärr som rikkärr (26 ha), varav tre objekt (23 ha) placerades i näst högsta naturvärdesklass. Guckusko, skogsfru och sumpäggsvamp Bovista paludosa (NT) förekommer i flera av kärren eller deras kantzoner. Flera olika vegetationstyper förekommer, örttyperna (lågört - högörtblandning) svarar för största andelen. Kulturspår av olika slag och ålder finns spridda i området. Bl.a. finns två sågplatser, en sedan länge upphörd och igenväxt fäbodvall, kolbottnar och en del äldre grunda diken. Intill en av sågplatserna finns en gammal odling, känd från 1807, som nu är bevuxen med drygt 120-årig granskog. Påverkan av senare datum är bl.a. två kraftledningar, en större längs södra avgränsningen och en mindre genom norra delen, några nyare skogsdiken (i en del fall rätade bäckar) och en skogsbilväg som tangerar i nordvästra delen. Ca 12 ha fördelat på sex ställen utgörs av nyare hyggen eller ungskog. Rödlistade arter som påträffats inom området de senaste 10 åren är bl.a. guckusko, skogsfru, stiftgelélav Collema furfuraceum (NT), brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima (NT), mörkhövdad spiklav Calicium adaequatum (NT), röktrattskivling Clitocybe inornata (NT), sumpäggsvamp, doftticka, harticka Inonotus leporinus (NT), ostticka Skeletocutis odora (VU), gränsticka Phellinus nigrolimitatus (NT), rosenticka Fomitopsis rosea (NT), doftskinn Cystostereum murraii (NT), rynkmussling Lentinellus vulpinus (NT), purpurticka Ceriporia purpurea (NT) veckticka Antrodia pulvinascens (NT) och bronsjon Callidium coriaceum (NT), Mer än 50 arter naturvärdesindikatorer, kalkindikatorer eller arter av särskilt intresse har också noterats bl.a. flugblomster Ophrys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Borggrensviken-Sågbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720418
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY