Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720423

1.3 Site name

Berntbygget

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.410000
Latitude:63.845400

2.2 Area [ha]

5.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      1.11  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Örtrik granskog.

4.2 Quality and importance

Området är beläget ca 10 km nordnordost om Skärvången vid sjön Lill-Skärvångens östra sida. Objektet ligger väster om gården Berntbygget, mellan den gamla odlingsmarken och sjöstranden och består av 4,5 ha örtrik granskog / kalkbarrskog med riklig förekomst av guckusko Cypripedium calceolus (NT).Berggrunden består av Kougstaskiffer och jordart är moig morän. Området ligger i en syd-västsluttning ca 325 - 345 m.ö.h. Marken är kraftigt påverkad av kalkrikt rörligt markvatten som strömmar ut i ett par källuppkommor i södra delen. I norra delen finns ett par periodiskt vattenhållande lokar. Vattenföringen mellan lokar och källor är underjordisk. I nordvästra hörnet av området ingår nedre delen av ett rikkärr. Även i utkanten av detta finns en del guckusko.Trädskiktet domineras av ca 100 - 120-årig gran Picea abies med sparsamt inslag av sälg Salix caprea, asp Populus tremula, glasbjörk Betula pubescens och gråal Alnus incana. Närmast sjöstranden finns en del äldre tall Pinus sylvestris. Vid lokarna förekommer en del häggbuskar Prunus padus och tibast Daphne mezereum. Fältskiktet är till ca 1/3 av högörttyp och 2/3 lågörttyp, i rikkärret starrtyp med rikört.. Guckusko förekommer rikligt, lokalt nästan marktäckande. Andra karaktärsarter är blåsippa Anemone hepatica, liljekonvalj Convallaria majalis, kransrams Polygonatum verticillatum, fjällskära Saussurea alpina, kärrfibbla Crepis paludosa och nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum. Drygt ett 20-tal arter naturvärdesindikatorer, kalkindikatorer eller arter av särskilt intresse har noterats i området. Skogen har tidigare gallrats och torrträd, högstubbar och lågor förekommer sparsamt.Sentida skogsbruk har inte förekommit inom värdekärnan i området. Däremot har stora arealer direkt norr om avverkats de senaste decennierna. Även där fanns tidigare rikligt med guckusko. I området finns en del gamla kulturspår. I östra delen finns två välbevarade husgrunder. Ytterligare kulturlämningar, bl.a. odlingsrösen, finns även utanför avgränsningen öster om området och såväl skogsslåtter som skogsbete torde ha förekommit.Den örtrika granskogen / kalkbarrskogen med riklig förekomst av guckusko bedöms ha höga naturvärden. Objektet är också en mycket värdefull spridningskälla för guckuskons återetablering i området direkt norr om.Området undantas från alla former av ingrepp. Några aktiva skötselåtgärder bedöms f.n. inte vara nödvändiga.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Berntbygget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720423
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY