Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720427

1.3 Site name

Starrmyran Ammer

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.180500
Latitude:63.189900

2.2 Area [ha]

23.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      2.46  0.00 
9080  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1972Ranunculus lapponicus         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0750.00
N1750.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sumpskog, asp.

4.2 Quality and importance

Starrmyran är belägen ca 4,2 km nordnordväst om Ammer, ca 12,5 km nordväst om Hammarstrand ca 310 - 340 m.ö.h. Berggrunden består av Revsundsgranit med påverkan av basisk gabbro, och jordarten är moig morän med visst inslag av torv.Norra delen utgörs till stor del av Starrmyran som vid rikkärrsinventeringen placerats i högsta naturvärdesklass. På myren växer bl.a. myrbräcka Saxifraga hirculus (NT), käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus (NT), sumpäggsvamp Bovista paludosa (NT) och flera orkidéarter. I norra delen vid fastmarkskanten finns även en källa. Myrens utkanter är skogbevuxna och övergår successivt till sumpskog. Ca 7,5 ha utgörs av våtmarksimpediment.Södra och västra delarna är till övervägande del produktiv skogsmark varav närmare hälften, 8 - 10 ha, av sumpskogskaraktär. Ca 1,5 ha av sumpskogen är lövdominerad med glasbjörk Betula pubescens, gråal Alnus incana och viden Salix sp.. I sumpskogsdelarna finns bl.a. flera förekomster av lappranunkel Ranunculus lapponicus (NT), skogsfru Epipogium aphyllum (NT), repestarr Carex loliacea, spädstarr Carex disperma och på gråal har mörkhövdad spiklav Calicium adaequatum (NT) påträffats. Skogen i området domineras i huvudsak av gran Picea abies, tall Pinus sylvestris förekommer sparsamt, lövinslaget är delvis betydande. Mest löv finns i den västra hälften med påtagligt inslag av asp Populus tremula och sälg Salix caprea. längst i väster finns en del relativt grov asp och asphögstubbar med bohål. På så gott som all sälg i området växer Lobaria - och Nephroma-arter, bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria. Beståndsåldrarna är i allmänhet ca 100 år, i sumpigare partier med stort inslag av senvuxen gran. Fastmarkspartier i söder och väster är påverkade av plockhuggning eller gallring då främst äldre och grövre träd avverkats. Tillgången på död ved är totalt sett sparsam - måttlig. Lokalt finns mindre anhopningar med lågor. Brand har förekommit i området och på några ställen finns en del gamla stubbar och högstubbar med brandspår. Vid Skogsvårdsstyrelsen nyckelbiotopsinventering har tre nyckelbiotoper på tillsammans ca 2 ha identifierats. Områdets naturvärden är i första hand knutna till rikkärrs- och sumpskogsmiljöerna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Starrmyran Ammer
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720427
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY