Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720429

1.3 Site name

Siljeåsen

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.642300
Latitude:64.236000

2.2 Area [ha]

322.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.81  0.00 
7230  info      3.42  0.00 
9010  info      42.97  0.00 
9050  info      96.77  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Örtrik granskog, orkidéer.

4.2 Quality and importance

Siljeåsen-området är sedan lång tid tillbaka känt för de rikliga förekomsterna av norna Calypso bulbosa (NT). Det här avgrän-sade området hör nu till de få platserna i Siljeåsen-området där norna fortfarande finns relativt rikligt inom större sammanhängande område. Här finns även habitatarterna guckusko Cypripedium calceolus (NT) och skogsrör Calamagrostis chalybaea samt flera andra rödlistade eller sällsynta arter i ett område med äldre - gammal skog med ringa påverkan av sentida skogsbruk. Området genomkorsas av en mängd örtrika fuktstråk av varierande bredd där bl.a. norna, guckusko och skogsrör växer, tillsammans eller var för sig inom i stort sett hela området.Detta område ligger en sydvästsluttning norr om Flåsjöns norra del, ca 2 km nordost - öster om byn Siljeåsen, ca 4,5 mil norr om Strömsund. Berggrunden består av kalksten i sydvästra delen närmast byn, gråvacka i väster - nordväst, alunskiffer i öster, samt inslag av Vemdalskvartsit och jordarten är moig morän. Sydligaste hörnet når ca 300 m.ö.h. och nordligaste delen ligger ca 380 m.ö.h.Av områdets 323 ha är drygt 300 ha produktiv skogsmark. Ca 16 ha är klassat som sumpskog men totalt är minst 150 ha av mer eller mindre sumpskogskaraktär med mycket skiftande bonitet. Ca 13 ha är våtmarksimpediment och ca 1,5 ha utgörs av en igenväxande f.d. odling.Området är mycket mosaikartat med ständiga skiftningar mellan frisk och fuktig mark med omväxlande bärrisdominerade fastmarksryggar och örtrika stråk av varierande bredd och markfuktighet. En del stråk är bara några meter breda, andra flera hundra meter breda. Vattenföringen går vanligtvis i nordost - sydvästlig riktning men här och var finns stråk med främst sydlig riktning. Mer än hälften av området är örtrik grandominerad skog, några bärrisdominerade och ofta talldominerade fastmarksryggar kan betecknas som västlig taiga. I området finns även flera källor, bl.a. järnockrakällor, varav en med tydlig kupolbildning i ett litet källkärr. I kärret nedströms källan växer bl.a. rikligt med sumparv Stellaria crassifolia.Gran Picea abies är till övervägande del dominerande trädslag, lokalt finns talldominerade partier. Lövinslaget varierar inom området mellan nästan 0 och ca 50%. Sälg Salix caprea och glasbjörk Betula pubescens är vanligast och förekommer nästan överallt, gråal Alnus incana är också vanlig men ojämnare spridd, rönn Sorbus aucuparia och hägg Prunus padus är glesare spridda och asp Populus tremula finns mera lokalt med stora luckor mellan förekomsterna. På så gott som all sälg och ibland även på andra lövträd finns Lobaria- och Nephroma-arter, bl.a. skrovellav Lobaria scrobiculata. Beståndsåldrarna ligger huvudsakligen i intervallet 100 - 150 år, vanligtvis ca 130 - 150. De äldsta tallarna Pinus sylvestris torde ha fyllt 200 år, många är ca 150 - 200 år. Även gran i 150 - 200-årsåldern förekommer.Tillgången på död ved skiftar ständigt. Minst död ved finns generellt i mittendelen, mest i sydligaste delen. Lokala ansamlingar med död ved finns dock i alla delar av området. Brandspår finns spridda inom området, även brandljud i levande tallar. Exempel på vedlevande svampar som påträffats är lappticka Amylocystis lapponica (NT), sprickporing Diplomitoporus crustulinus (NT) och koralltaggsvamp Hericium coralloides (NT). Harticka Inonotus leporinus (NT) är tämligen vanlig i norra delen och granticka Phellinus chrysoloma är vanligast i södra delen.Vegetationen präglas inom stora delar av kalkgynnade arter. Finbräken Cystopteris montana, blåsippa Anemone hepatica, kransrams Polygonatum verticillatum, tvåblad Listera ovata, knärot Goodyera repens och underviol Viola mirabilis hör tillsammans med bl.a. norna och guckusko till karaktärsarterna. Även skogsfru Epipogium aphyllum (NT) och en riklig förekomst av kalkbräken Gymnocarpium robertianum (VU) har påträffats. Karaktäristiskt för området är också mängden enbuskar Juniperus communis i många av fuktstråken.Området är i varierande omfattning påve

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Siljeåsen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720429
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY