Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720431

1.3 Site name

Ol-Nilskojan

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.283500
Latitude:64.337300

2.2 Area [ha]

162.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      27.69  0.00 
9010  info      109.92  0.00 
9050  info      8.23  0.00 
91D0  info      15.62  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
P1972Ranunculus lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Granurskog, hotade vedsvampar.

4.2 Quality and importance

Området är beläget väster om Storsjön, ca 2,7 km sydväst om Persåsen, ca 13 km sydväst om Oviken och består av den odikade Sönner-Flakamyren med kantzoner, ett större barrnaturskogparti söder om myren, samt nordöstra delen av Gammalbodmyren med angränsande barrnaturskog. Skogspartiet söder om Sönner-Flakamyren har klassats som nyckelbiotop p.g.a. höga naturvärden. Nyckelbiotopen är ca 10 ha stor. Den består av ca 140-årig grannaturskog med inslag av tall Pinus sylvestris, glasbjörk Betula pubescens, sälg Salix caprea, rönn Sorbus aucuparia och gråal Alnus incana. I anslutning till myren finns inslag av sumpskog samt en del äldre tallar. Där finns även påtagligt inslag av senvuxen gammal gran Picea abies. Död ved förekommer delvis rikligt och rödlistade vedsvampar som harticka Inonotus leporinus (NT), rosenticka Fomitopsis rosea (NT), rynkskinn Phlebia centrifuga (NT) och doftskinn Cystostereum murraii (NT) har noterats. Ullticka Phellinus ferrugineofuscus förekommer frekvent på rötbrutna granlågor. Delvis rikligt med hänglavar, bl.a. garnlav Alectoria sarmentosa, och lunglav Lobaria pulmonaria förekommer på bl.a. rönn. Sönner-Flakamyren är ej påverkad av dikning förutom ett litet grunt gammalt dike i anslutning till utloppet.Vissa naturvärden, med bl.a. rödlistade arter, finns även i områdets västra del som utgörs av nordöstra delen av Gammalbodmyren med anslutande barrnaturskog. Längs myrkanten finns här och var större inslag av tall, varav flera är i 150 - 200-årsåldern. Myren är delvis dikningspåverkad.Berggrunden består av offerdalsskiffer och jordarterna är moiga moräner och torv. Ca 17 ha utgörs av våtmarks - sumpskogimpediment. Bärris dominerar fältskiktet, delvis finns partier med smalbladiga gräs och örtinslag. Ett par stråk är av lågörttyp med visst högörtinslag. En skogsbilväg passerar genom området och skogsbilvägar utgör delvis också yttergräns för området. Området är i ringa omfattning påverkat av sentida skogsbruk, men viss plockhuggning / blädning och kolning har förekommit tidigare. En gammal kolbotten har påträffats och en äldre stig / basväg passerar genom området. Strax utanför söder om objektet har det legat en fäbodvall och visst skogsbete har förekommit. Ute på Sönner-Flakamyren finns även rester av en gammal gärdsgård.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ol-Nilskojan
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720431
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY