Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720437

1.3 Site name

Mellanmyran-Abborrholmberget

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.658700
Latitude:64.428300

2.2 Area [ha]

34.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      3.8  0.00 
7160  info      0.07  0.00 
7230  info      1.39  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0765.00
N1735.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rik flora

4.2 Quality and importance

"Öster om Norråker finns en av länets rikaste förekomster av norna med flera hundra exemplar samlade i ett smalt fuktstråk. Lokalen upptäcktes i samband med avverkningsplanering och skyddades då i ett hänsynsområde. Nornan verkar trivas i sitt skyddade fuktstråk och när den blommar i början av juni är den en god anledning till ett besök." (SCA). Området är beläget i en östsluttning ca 360 - 400 m.ö.h. mellan Abborrholmberget och Mellanmyran, ca 3 km ostsydost om Norråker. Berggrunden består av gråvacka, jordarterna är moig morän och torv. Av områdets 35 ha är ca 26 ha produktiv skogsmark, resterande del öppna kärr och skogbevuxen myr. Området kan delas in i två delområden, Abborrholmberget och Mellanmyran, åtskilda av en skogsbilväg. Habitatarterna skogsrör Calamagrostis chalybaea och norna Calypso bulbosa (NT) hör till karaktärsarterna i området. Typiska följearter till dessa är ett antal andra kalkgynnade arter bl.a. blåsippa Anemone hepatica, kransrams Polygonatum verticillatum, tibast Daphne mezereum, kattfot Antennaria dioica, ormbär Paris quadrifolia och nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum. Mellanmyran Delområdet består av en mindre del av myrkomplexet Tjärnmyran och en smal skogsremsa mellan myren och en skogsbilväg väster om myren. Östlig avgränsning utgörs av ett dike en bit ut i myrkomplexet. Nordligaste delen, sydvästra hörnet av myren Tjärnmyran, är till övervägande del ett relativt öppet topogent kärr med riklig förekomst av orkidéer bl.a. brudsporre Gymnadenia conopsea och flera Dactylorhiza-arter. Även den sydligaste delen, västligaste delen av Mellanmyran, är av liknande typ med inslag av källor och källkärr vid fastmarkskanten. Mellan de öppna kärren ligger ett parti talldominerad skogbevuxen myr övergående i blandsumpskog mot fastmarkskanten. Delområdets västra sida mellan myren och skogsbilvägen är en bård fastmarksskog. Gran Picea abies är där dominerande trädslag med visst inslag av tall Pinus sylvestris. Lövträd förekommer sparsamt. Den ca 4,5 ha stora skogsremsan är ca 700 m lång och genomkorsas av ett tiotal fuktstråk eller sänkor med örtrik granskog / kalkbarrskog. Stråkens bredd varierar från ca 5 m - drygt 50 m. Norna och skogsrör förekommer i varierande mängd i alla 10 stråken. Mellan stråken ligger ca 30 - 50 m breda låga bärrisdominerade ryggar. Skogen är relativt gammal, beståndsåldern uppskattas till drygt 120 år. I sumpigare partier finns gott om senvuxna och gamla granar. Sentida skogsbruk har inte bedrivits i denna del, men spridda gamla avverkningsstubbar finns. Brandspår förekommer, bl.a. spridda kolade högstubbar och lågor. Död ved, mest granlågor, finns i sparsam - måttlig omfattning och den är ojämnt fördelad. Knappnålslavar finns på flera ställen på död ved och på senvuxna gamla granar. Skogsbilvägen medför viss hydrologisk störning då den på några ställen skär av och reducerar vattentillförseln till området. Delområdet Mellanmyran med skogsbilvägen som västlig gräns, 14 ha, föreslås som naturreservat. Abborrholmberget Delområdet Abborrholmberget är ca 21 ha produktiv skogsmark, varav ca 11 ha är ett ungefär 10 år gammalt hygge med planterad gran i västra delen och planterad tall i östra delen. Den kvarlämnade skogen utgörs av ett 50 - 100 m brett och ca 500 m långt bälte barrblandskog i norra delen och ett försumpat parti örtrik lågbonitär grandominerad blandskog i södra delen. Beståndsåldrarna uppskattas till ca 120 år. I det försumpade skogspartiet och i västligaste delen finns en del senvuxna gamla granar. Gran är dominerande trädslag, lokalt finns ca 30% tall i norra delen. Lövinslaget är ca 20 - 30 % i södra skogspartiet, sparsamt i det norra. Norr och söder om, samt mellan skogspartierna är det kalavverkat med något enstaka träd kvarlämnat. Tillgången på död ved är tämligen sparsam, längst i väster måttlig med bl.a. flera grova granlågor och stående döda granar. I den nornarikaste östra delen närmast skogsbilvägen har många träd b

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Mellanmyran-Abborrholmberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720437
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY