Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000079

1.3 Site name

Češeniške gmajne z Rovščico

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2012-02
National legal reference of SAC designation:Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 8/2012
Explanation(s):Name and border have been changed.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.651800
Latitude:46.171900

2.2 Area [ha]

329.6390

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      3.7  0.00 
7140  info      158  0.00 
7150  info      158  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium          DD 
A1193Bombina variegata          DD 
I1078Callimorpha quadripunctaria          DD 
P1898Eleocharis carniolica          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.18
N153.83
N210.07
N230.98
N259.17
N2684.77

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Transitional bog in a secundary forest area in the middle of intensive agricultural area.

4.2 Quality and importance

Isolated transitional species rich bog complex (Lycopodiella innundata, Hammarbya paludosa). Important site in the view of representativity and coherence of the network. One of few recently recorded sites for Eleocharis carniolica.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01b
LG01.02i
LH01.04o
MH01.05b
MI01i
LJ02.01.03i
LJ02.02i
MJ02.03i
MJ02.04i
HJ02.05i
MJ02.10i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 negozdni habitatni tipi - delno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, 2004.Jogan N., M. Kotarac, A. Lešnik (ur.) (2004): Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne priloge.Govedič M., M. Bedjanič, V. Grobelnik, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet, A. Vrezec (2007): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 127 str.CKFF (2003): Podatkovna zbirka Natura 2000 – dvoživke. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju.Nekrep, I., P. Mohar, T. Gregorc, A. M. Hönigsfeld (2009): Mnenje o najustreznejši varianti umestitve OIC Prevojske gmajne v prostor pri obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica (širitev obstoječe OIC Želodnik in OIC Prevojske gmajne). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000079
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY