Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000214

1.3 Site name

Ličenca pri Poljčanah

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2012-02
National legal reference of SAC designation:Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 8/2012

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.547800
Latitude:46.346900

2.2 Area [ha]

2727.9260

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      18.7  0.00 
6510  info      43  0.00 
9110  info      154.2  0.00 
91E0  info      104.9  0.00 
91F0  info      175  0.00 
91L0  info      104  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata          DD 
I1078Callimorpha quadripunctaria          DD 
I4014Carabus variolosus          DD 
I4046Cordulegaster heros          DD 
I1065Euphydryas aurinia     
I1042Leucorrhinia pectoralis          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
I1060Lycaena dispar          DD 
I1061Maculinea nausithous          DD 
I1059Maculinea teleius          DD 
I1032Unio crassus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.60
N158.40
N212.40
N233.60
N2526.40
N2658.60

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Artificial ponds with wet meadows in the surroundings, circled by forest.

4.2 Quality and importance

Ponds are good habitats for Leucorrhinia pectoralis. On wet meadows there are Maculinea butterflies (M. teleus, M. nausithous). Cultural landscape with relatively high proportion of beech and oak/hornbeam forest.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01i
HA02.03i
HA03.01i
MA04.01i
HA08b
MA10.01i
MB02.04i
MF01.01i
MH01.04b
MH01.05b
MH01.08b
MI01i
MJ02.02i
MJ02.03i
MJ02.04i
MJ02.05i
MJ02.10i
HJ03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MJ02.10i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 - kačji pastirji (Odonata), končno poročilo, nosilec Mladen Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2003, pp. 104.Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 - metulji (Lepidoptera), vmesno poročilo, nosilec dr. Tatjana Čelik, ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2003, pp.75.Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 negozdni habitatni tipi - delno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, 2004. Natura 2000 - strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja habtatov - gozdni habitatni tipi. Zavod za gozdove Slovenije, 2002.Trčak, B., M. Bedjanič, M. Cipot, M. Kotarac, F. Rebeušek, K. Pobolšaj, A. Šalamun (2007): Inventarizacija favne in flore za območje Petelinjek z izdelavo strokovne naloge kot podlage za upravljavski načrt. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 50 str., digitalne priloge.Vrezec A., S. Polak, A. Kapla, A. Pirnat, V. Grobelnik, A. Šalamun (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev - Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 145 str., priloge.Vrezec, A., A. Pirnat, A. Kapla, D. Denac (2008): Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 (končno poročilo). Morimus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus, Graphoderus bilineatus. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 101 str.Vrezec, A., Š. Ambrožič, S. Polak, A. Kapla, D. Denac (2009): Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih vrst hroščev (končno poročilo). Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus, Morinus funereus, Rosalia alpina, Bolbelasmus unicornis, Stephanopachys substriatus, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus. Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna. Ljubljana. 174 str.Šalamun A., M. Kotarac (2010): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 36 str.Čelik T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc, M. Lasan (2004): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 297 str., digitalne priloge.Slapnik, R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev (končno poročilo). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 71 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI0086.80
SI026.80
SI066.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SI06Krajinski park ?abljek+6.00
SI02Gozdni rezervat Cigonca*7.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000214
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY