Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000234

1.3 Site name

Vrbina

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2012-02
National legal reference of SAC designation:Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 8/2012

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.559400
Latitude:45.927700

2.2 Area [ha]

273.7840

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info  X     40.7  0.00 
6510  info      25.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
I1084Osmoderma eremita          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1515.30
N2017.11
N210.44
N234.41
N2533.71
N2629.03

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Smaller complexes of orchid dry grasslands in the lower part of the Sava river.

4.2 Quality and importance

Lowland extensive grasslands and very good preserved dry grasslands on the alluvial ground. Species rich, including orchis speices.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01i
MA02.03i
HA03.01i
HA08i
HA10.01i
HB02.04i
ME01b
MJ02.05i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 - ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata) in raki deseteronožci (Decapoda), končno poročilo, Bertok, M,. N. Budihna, M. Povž, Zavod za ribištvo Slovenije, 2003, pp. 371.Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 negozdni habitatni tipi - delno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, 2004. Vrezec A., A. Kapla (2008). Inventarizacija hroščev (Coleoptera) in njihovih habitatov s posebnim oziroma na evropsko pomembne vrste na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ured.), 2008. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice [končno poročilo]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. str. 386 – 453.Vrezec, A., Š. Ambrožič, S. Polak, A. Kapla, D. Denac (2009): Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih vrst hroščev (končno poročilo). Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus, Morinus funereus, Rosalia alpina, Bolbelasmus unicornis, Stephanopachys substriatus, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus. Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna. Ljubljana. 174 str.Slapnik, R., J. Valentinčič (2008): Inventarizacija mehkužcev (Mollusca) in njihovih habitatov s posebnim oziroma na evropsko pomembne vrste na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ured.), 2008. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice [končno poročilo]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000234
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY