Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000297

1.3 Site name

Mišja dolina

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.586500
Latitude:45.803900

2.2 Area [ha]

637.2580

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (3.00 %) Continental (97.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      434  0.00 
7210  info      0.1  0.00 
7230  info      44.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium          DD 
A1193Bombina variegata          DD 
P1393Drepanocladus vernicosus          DD 
F1098Eudontomyzon spp.          DD 
I1065Euphydryas aurinia          DD 
I6169Euphydryas maturna          DD 
P1903Liparis loeselii          DD 
I1060Lycaena dispar          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.69
N073.29
N153.07
N210.81
N233.08
N2564.81
N2624.25

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Območje obsega dolino Kozmanjke. Večji del doline pokriva mozaik mokrotnih habitatov.

4.2 Quality and importance

Na območju je pomemben preplet močvirnih travnikov, trstičij, jelševij in fragmentov nizkih barij. Potoki so habitat raka Austropotamobius torrentium in Eudontomyzon spp.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01i
HA02.03i
HA03.01i
HA08i
MA10.01i
MD01.02i
LE01.02i
MH01.04b
MH01.05b
MH01.08b
MI01i
MJ02.01i
MJ02.03i
MJ02.05i
LJ02.10i
MJ03.02i
MK01.03i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
LD01.01i
LJ02.10i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bertok, M., N. Budihna, M. Povž (2003): Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 - ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda) (končno poročilo). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana. 370 str., prilogeČelik T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc, M. Lasan (2004): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 297 str., digitalne priloge.Čušin, B. (ur.) (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: rastline (Pteridophyta in Spermatophyta). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 234 str.Govedič M., M. Bedjanič, A. Vrezec, A. Šalamun (2011): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 87 str., priloge.Jogan N., M. Kotarac, A. Lešnik (ur.) (2004): Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne priloge.Martinčič, A. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavitev omrežja Natura 2000 – Mahovi. Biotehniška fakulteta, LjubljanaPoboljšaj K., A. Lešnik (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia) (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 144 str., digitalne priloge.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000297
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY