Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000303

1.3 Site name

Sotla s pritoki

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.717200
Latitude:46.027900

2.2 Area [ha]

531.1020

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
9110  info      72.5  0.00 
91E0  info      2.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius      DD 
I1093Austropotamobius torrentium      DD 
F1138Barbus meridionalis      DD 
I1088Cerambyx cerdo      DD 
F2533Cobitis elongata      DD 
F1149Cobitis taenia      DD 
I4046Cordulegaster heros      DD 
F1163Cottus gobio      DD 
F1098Eudontomyzon spp.      DD 
F1124Gobio albipinnatus      DD 
F2511Gobio kessleri      DD 
I1083Lucanus cervus      DD 
M1355Lutra lutra      DD 
F1134Rhodeus sericeus amarus      DD 
F1114Rutilus pigus      DD 
F1146Sabanejewia aurata      DD 
I1032Unio crassus      DD 
F1160Zingel streber      DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.80
N078.80
N154.20
N210.40
N232.40
N2533.90
N2636.50

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Prispevna območja naravno ohranjenih izvirnih krakov in pritokov zgornjega toka Sotle večinoma porašča gozd. Zanje je značilen precejšen strmec, ki kmalu preide v precej manjšega in konstantnega vse do izliva. Že pod Rogatcem se v toku struge hitro izmenjujejo hitro tekoči predeli v zožitvah in umirjen tok na poplavnih ravnicah. Dolvodno, razen na mestih zožitve doline, struga vijuga v izrazitih meandrih. Obvodna vegetacija je bolj ali manj sklenjena. Struga reke Sotle je po celem njenem toku mestoma regulirana tudi na daljših odsekih. Pregrada Vonarje predstavlja večjo oviro pri migraciji vodnih organizmov.

4.2 Quality and importance

Ob celem toku so prisotni raznoliki vodni in obvodni habitati, ki nudijo ugodno življenjsko okolje vrstam rib, kačjih pastirjev, školjk, rakov, piškurjem, sesalcem vezanih na vodno okolje.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Mi
Mb
Mo
Mi
Hi
Mo
Mi
Mi
Lb
Mi
Li
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bertok, M., N. Budihna, M. Povž (2003): Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 - ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda) (končno poročilo). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana. 370 str., prilogeGolob, A. (2004): Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji, ki v grobem ustrezajo merilom iz habitatnega priročnika EU in njihove značilnosti v predlaganih območjih Natura 2000. Poročilo projekta MOPE Natura 2000 za gozdne habitatne tipe. Agencija RS za okolje. Ljubljana. 18 str.Govedič M., M. Bedjanič, A. Vrezec, A. Šalamun (2011): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 87 str., priloge.Hönigsfeld Adamič, M. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 - vidra. Lutra. Ljubljana. 50 str.Podgornik, S., K. Pliberšek, D. Puklavec, A. Jenič, L. Ramšak, T. Tavčar (2008): Priprava metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES). Vzorčenje rib v donavskem porečju. 2. del. Poročilo o projektni nalogi. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje Gameljne. 193 str.Podgornik, S., in sod. (2009): Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje GameljneSlapnik, R. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – mehkužci (Mollusca). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 40 str.Vrezec A., S. Polak, A. Kapla, A. Pirnat, V. Grobelnik, A. Šalamun (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev - Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 145 str., priloge.Vrezec, A., A. Pirnat, A. Kapla, D. Denac (2008): Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 (končno poročilo). Morimus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus, Graphoderus bilineatus. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 101 str.Vrezec, A., Š. Ambrožič, S. Polak, A. Kapla, D. Denac (2009): Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih vrst hroščev (končno poročilo). Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus, Morinus funereus, Rosalia alpina, Bolbelasmus unicornis, Stephanopachys substriatus, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus. Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna. Ljubljana. 174 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SI0069.80
SI0530.20

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Javni zavod Kozjanski park
Address:
Email:kozjanski-park@kp.gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote Pišece, Planina, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Šmarje (samo za gozdni prostor območja)
Link: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000303
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY