Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000306

1.3 Site name

Dravinja s pritoki

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.636300
Latitude:46.309000

2.2 Area [ha]

541.7650

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      42.8  0.00 
3270  info      44.3  0.00 
6430  info      175.2  0.00 
6510  info      278.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium          DD 
F1138Barbus meridionalis          DD 
F1098Eudontomyzon spp.          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
I1060Lycaena dispar          DD 
I1061Maculinea nausithous          DD 
I1059Maculinea teleius          DD 
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
M1303Rhinolophus hipposideros          DD 
M1303Rhinolophus hipposideros    15  30   
F1114Rutilus pigus          DD 
F1146Sabanejewia aurata          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.80
N070.70
N1521.30
N231.60
N2565.20
N263.40

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Reka Dravinja je edini, v večjem delu nereguliran nižinski pritok Drave in predstavlja vzorčen primer mozaične kulturne krajine z delno ohranjeno naravno meandrirajočo strugo. Dolino ob vodotoku oblikujejo številni morfološki elementi, kot so travišča, mejice, vrbe glavače, drevesni osamelci, zaraščeni mrtvi rokavi, okljuki in depresije, redka močvirja in mlake.

4.2 Quality and importance

Njeni pritoki so habitat raka Austropotamobius torrentium. Prodišča, globoki tolmuni, plitvine ter mrtvice predstavljajo življenjski prostor številnih ogroženih živalskih vrst, kačjega pastirja Ophiogomphus cecilia in avtohtonih in ogroženih vrst vodnih vretenčarjev, Eudontomyzon spp. in rib Rutilus pigus, Barbus meridionalis in Sabanejewia aurata. Mejice in gozdni fragmenti so habitat hrošča Lucanus cervus. Floristično bogati gojeni travniki nižinskega zmerno vlažnega tipa, kjer se pojavlja sanguisorba officinalis, so habitat ogroženih vrst metuljev Maculinea teleius, Maculinea nausithous in Lycaena dispar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01i
MA02.03i
HA03.01i
MA04.01i
HA08i
MA10.01i
LE01b
ME06.02b
MG05.08b
MH01.04b
MH01.05b
MH01.08b
MH06.02b
MI01i
LJ02.02i
MJ02.03i
LJ02.04i
MJ02.05i
MJ03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Jogan N., M. Kotarac, A. Lešnik (ur.) (2004): Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne priloge.Govedič M., M. Bedjanič, V. Grobelnik, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet, A. Vrezec (2007): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 127 str.Podgornik, S., M. Čarf, A. Jenič, B. Marčeta, U. Videmšek, B. Bric (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letu 2011 – poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje Gameljne. 87 str.Vrezec, A., Š. Ambrožič, S. Polak, A. Kapla, D. Denac (2009): Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih vrst hroščev (končno poročilo). Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus, Morinus funereus, Rosalia alpina, Bolbelasmus unicornis, Stephanopachys substriatus, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus. Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna. Ljubljana. 174 str.Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (zaključno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 251 str., digitalne prilogePresetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 282 str., digitalne priloge.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI0092.20
SI030.40
SI067.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Address:
Email:tajnistvo@zvkds.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000306
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY