Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000309

1.3 Site name

Savinja Grušovlje - Petrovče

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.115200
Latitude:46.242300

2.2 Area [ha]

464.1750

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (47.70 %) Continental (52.30 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3240  info      145  0.00 
91E0  info      110  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium      DD 
F1138Barbus meridionalis      DD 
I1078Callimorpha quadripunctaria      DD 
F1105Hucho hucho      DD 
M1355Lutra lutra      DD 
M1303Rhinolophus hipposideros      DD 
M1303Rhinolophus hipposideros    10  15   
M1303Rhinolophus hipposideros    100  125   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0629.50
N152.84
N210.46
N220.95
N233.35
N2516.52
N2646.38

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Območje predstavlja več kot 30 km dolg odsek Savinje, kjer reka teče po prodnatih ravnicah z zožitvijo pri Soteski pod Mozirjem. Kljub regulacijam v preteklosti Savinja mestoma izraža svojo naravno dinamiko. Posebej izpostavljamo široko strugo z večjim obsegom neporaslih prodišč med Grušovljami in Spodnjo Rečico, kjer Savinja običajno po visokih vodah še vedno prestavlja svoje korito. Poleg neporaslih prodišč, ki jih hudourniška reka nenehno ustvarja in prenaša, so tu prisotni še drugi habitatni tipi, ki tvorijo vegetacijo prodnatih otokov in obrežno vegetacijo. Tok reke se spremeni pod Letušem, kjer je tipično dolinski, z uravnano traso, ki je bila določena z regulacijo v drugi polovici 19. stoletja in poteka po najnižjih točkah doline. Struga se v tem delu močno poglablja in stara.

4.2 Quality and importance

Območje je pomembno za ogroženi vrsti rib Hucho hucho in Barbus meridionalis, ki imata pomembna drstišča in prehranjevalne habitate tudi v pritokih. Rak Austropotamobius torrentium naseljuje Savinjo zvezno skoraj na celotnem odseku Savinje in predstavlja eno od pomembnejših območij v državi za to vrsto. Kraški svet zahodno od Letuša, ki ga porašča bukov gozd, je življenjski prostor netopirja Rhinolophus hipposideros, ki ima pomembno kotišče v cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Letušu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mo
Mi
Mi
Mi
Mb
Mi
Mi
Mi
Mo
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Govedič M., M. Bedjanič, A. Vrezec, A. Šalamun (2011): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 87 str., priloge.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SI0096.20
SI063.80

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Address:
Email:tajnistvo@zvkds.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote Gornji Grad, Nazarje, Vransko in Žalec (samo za gozdni prostor območja)
Link: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000309
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY