Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000311

1.3 Site name

Vitanje - Oplotnica

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.298800
Latitude:46.390800

2.2 Area [ha]

1304.4730

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (90.60 %) Continental (9.40 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium          DD 
I6169Euphydryas maturna          DD 
M1303Rhinolophus hipposideros    125  275   
M1303Rhinolophus hipposideros          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.26
N150.58
N211.74
N233.23
N2531.97
N2662.22

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Za območje na južnih obronkih Pohorja so značilne ozke doline in strma pobočja s strnjenimi naselji na večjih uravnavah in osamljene kmetije na slemenih in južnih pobočjih.

4.2 Quality and importance

V vlažnih dolinah in grapah potokov so na gozdnih robovih in na obrežju sestoji velikega jesena, ki je pomembna hranilna rastlina gosenic metulja Euphydryas maturna. Prehranjevalni habitat vrste zaokrožijo okoliški ekstenzivni travniki s hranilnimi rastlinami odraslih osebkov. Dele potokov z manjšimi strmci in pretežno kamnitim dnom naseljuje rak Austropotamobius torrentium.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.01i
MA04.01.01i
HA08i
ME06.02i
MG05.08i
MH01.04b
MH01.05b
MH01.08b
MH06.02i
MI01i
MJ02.03i
MJ02.05i
MJ03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čelik T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc, M. Lasan (2004): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 297 str., digitalne priloge.Govedič M., M. Bedjanič, A. Vrezec, A. Šalamun (2011): Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 87 str., priloge.Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (zaključno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 251 str., digitalne prilogePresetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2009): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (zaključno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 121 str.; digitalne prilogeVerovnik R., T. Čelik, V. Grobelnik, A. Šalamun, T. Sečen, M. Govedič (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev. Končno poročilo – III. mejnik. Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Ljubljana. 150 str., priloge

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si
Organisation:Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Address:
Email:tajnistvo@zvkds.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000311
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY