Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000338

1.3 Site name

Krka s pritoki

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.204400
Latitude:45.828100

2.2 Area [ha]

2447.7370

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      536.7  0.00 
8310  info      52.1  0.00 
91L0  info      177  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius          DD 
I1093Austropotamobius torrentium          DD 
F1138Barbus meridionalis          DD 
I1078Callimorpha quadripunctaria          DD 
M1337Castor fiber    10   
F2533Cobitis elongata          DD 
F1149Cobitis taenia          DD 
I4046Cordulegaster heros          DD 
F1163Cottus gobio          DD 
R1220Emys orbicularis          DD 
F1098Eudontomyzon spp.          DD 
F1124Gobio albipinnatus          DD 
F2511Gobio kessleri          DD 
F1122Gobio uranoscopus          DD 
F1105Hucho hucho          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
F1145Misgurnus fossilis          DD 
M1324Myotis myotis    175  650   
M1324Myotis myotis          DD 
I1084Osmoderma eremita          DD 
A1186Proteus anguinus          DD 
F1134Rhodeus sericeus amarus          DD 
F1114Rutilus pigus          DD 
F1146Sabanejewia aurata          DD 
I1032Unio crassus          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
F1160Zingel streber          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.90
N156.20
N200.10
N210.20
N231.70
N2522.90
N2647.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Območje obsega reko Krko z ožjim obrežnim pasom in nekaterimi pritoki: Radešca, Sušica, potoki v Otoškem borštu, Žerjavinski potok, Toplica s Prinovcem, Pendirjevka, Radulja, Sajovec in Senuša. Zgornji tok v Suhi krajini opredeljuje globlja rečna soteska s kraškimi izviri, večji strmec, številni lehnjakovi pragovi in pregrade, pogosto v povezavi z aktivnimi in opuščenimi jezovi. V srednjem in spodnjem toku čez Novomeško pokrajino in Krško ravan se rečni tok upočasni, poplavna ravnica pa se najbolj razširi na odseku ob Krakovskem gozdu.

4.2 Quality and importance

Velika habitatska pestrost Krke, pritokov in kraških izvirov ohranja številne kvalifikacijske vrste jamskih živali, vodnih nevretenčarjev, rib, dvoživk in vodnih sesalcev.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01b
MA03.01i
LA07b
MA08b
MA10.01i
MB02.04i
MD01.02b
LE01b
LE02o
LE03o
LF02.03i
LG05.05i
LG05.06i
MH01.04b
MH01.05b
MH01.08b
LH02o
LJ02.02i
MJ02.05.02i
MJ03.01i
MJ03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Podgornik, S., K. Pliberšek, D. Puklavec, A. Jenič, L. Ramšak, T. Tavčar (2008): Priprava metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES). Vzorčenje rib v donavskem porečju. 2. del. Poročilo o projektni nalogi. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje Gameljne. 193 str.Podgornik, S., in sod. (2009): Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje GameljnePresetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (zaključno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 251 str., digitalne prilogePresetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2009): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (zaključno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 121 str.; digitalne prilogePresetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Šalamun (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011 (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 282 str., digitalne priloge.Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec, M. Kotarac (2010): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros) (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 64 str., priloge.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Address:
Email:tajnistvo@zvkds.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000338
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY