Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SI5000002

1.3 Site name

Snežnik - Pivka

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationUredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/2004Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 33/2013

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.371200
Latitude:45.627100

2.2 Area [ha]

54929.2550

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (64.20 %) Continental (35.80 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    35  80   
BA247Alauda arvensis    500  1000   
BA109Alectoris graeca    10  20   
BA255Anthus campestris    10   
BA091Aquila chrysaetos     
BA104Bonasa bonasia    30  60   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    100  200   
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    60  600   
BA084Circus pygargus    20  50   
BA113Coturnix coturnix    50  100   
BA122Crex crex    17  25   
BA239Dendrocopos leucotos    40  50   
BA236Dryocopus martius    100  160   
BA103Falco peregrinus     
BA217Glaucidium passerinum    10  20   
BA078Gyps fulvus    90  100   
BA078Gyps fulvus    100  300   
BA338Lanius collurio    1000  1700   
BA246Lullula arborea    350  460   
BA383Miliaria calandra    200  400   
BA280Monticola saxatilis    40  50   
BA214Otus scops    40  50   
BA072Pernis apivorus    150  500   
BA072Pernis apivorus    10  15   
BA241Picoides tridactylus    30  40   
BA234Picus canus    60  100   
BA120Porzana parva     
BA275Saxicola rubetra    100  200   
BA220Strix uralensis    140  200   
BA307Sylvia nisoria    530  890   
BA108Tetrao urogallus    10  20  cmales   
BA232Upupa epops    30  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.02
N070.02
N150.24
N212.66
N220.30
N230.89
N2514.20
N2681.67

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

The Snežnik - Pivka site is almost entirely covered with large prealpine-Dinaric beech forests with fir trees (86% of site). They form the second largest integral wooden area in Slovenia, largely uninhabited. Above the valley of Pivka River, forest slowly change into Karst meadows.

4.2 Quality and importance

Snežnik forests are famous for the Strix uralensis (30% Slovene population) with the highest population density in Europe. High karst plateau forest is also important for the Aegolius funereus. The extensive karst meadows are important for breeding population of Caprimulgus europaeus (10%), Alectoris graeca, Lullula arborea and Sylvia nisoria. Wet meadows in the valley are a home to Crex crex (5%).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DOPPS, 2004: Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Predlogi posebnih varstvenih območij - del po direktivi 79/409/EGS. Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst. Nosilec L. Božič. Elaborat za MOPE.Božič, L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice Slovenije 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji- DOPPS, Monografija št. 2, Ljubljana. Geister, I. 1995: Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana.Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinid (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana.
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/04/mondopps_s2_bozic_2003.pdf

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI022.00
SI031.00
SI058.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SI03Presihajoča jezera zgornje Pivke - Pal?ko, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskov?ko jezero+1.00
SI05Regijski park ?kocjanske jame*8.00
SI02Notranjski Sne?nik+2.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Presihajoča jezera zgornje Pivke - Pal?ko, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskov?ko jezero+1.00
Regijski park ?kocjanske jame*8.00
Notranjski Sne?nik+2.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Address:
Email:aktrp@gov.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanje prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Ninistrstvo za okolje in prostor RS
Address:
Email:gp.mop@gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora, Črni dol, Dletvo, Gomance, Hrašče - Osojnica, Javorje, Javornik, Jezerščak, Jurjeva dolina, Leskova dolina, Mašun, Mikula - Dedna gora, Okroglina, Otok - Karlovica, Planina - Golobičevec, Požarje, Racna gora, Snežnik, Škocjan - Unec, Trnovo in Vremščica (samo za gozdni prostor območja)
Link: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI5000002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY