Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SI5000027

1.3 Site name

Črete

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2013-04
National legal reference of SPA designationUredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 33/2013

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.676300
Latitude:46.367100

2.2 Area [ha]

1445.4150

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    10  40   
BA055Anas querquedula    10   
BA051Anas strepera     
BA029Ardea purpurea    30  50   
BA059Aythya ferina    50  90   
BA061Aythya fuligula    15  55   
BA060Aythya nyroca    200  250   
BA060Aythya nyroca    20  40   
BA197Chlidonias niger    250  750   
BA081Circus aeruginosus    3000  4000   
BA082Circus cyaneus    400  600   
BA082Circus cyaneus    12   
BA084Circus pygargus    30  100   
BA027Egretta alba          DD 
BA027Egretta alba          DD 
BA127Grus grus    3000  6000   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    13   
BA338Lanius collurio    40  120   
BA179Larus ridibundus     
BA179Larus ridibundus    2000  7500   
BA073Milvus migrans          DD 
BA160Numenius arquata    273   
BA094Pandion haliaetus          DD 
BA151Philomachus pugnax    95  2895   
BA120Porzana parva     
BA119Porzana porzana     
BA118Rallus aquaticus    20   
BA166Tringa glareola    55  1540   
BA142Vanellus vanellus    285  2349   
BA142Vanellus vanellus    20  40   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N074.10
N1530.60
N231.30
N257.30
N2643.70

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Območje Čret obsega Zadrževalnik Medvedce in okoliške gozdne otoke, kjer gnezdijo velike ujede. Vodni zadrževalnik Medvedce leži na južnem robu Dravskega polja vzhodno od Slovenske Bistrice.

4.2 Quality and importance

Zadrževalnik Medvedce je izjemnega pomena za ptice, ki jih je bilo tukaj opaženih že preko 150 vrst. Črete so eno izmed petih najpomembnejših območij v Sloveniji za tri vrste gnezdilk: čapljico, kostanjevko in grahasto tukalico. Od pozne jeseni do zgodnje pomladi se na zadrževalniku zadržuje več tisoč ptic, med njimi tudi redke kot so npr. ribji orel, žerjav in velika bela čaplja.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF02.03i
MF03.01i
MG01i
MH01.04o
MH01.05b
LI01i
MJ02.05i
MJ02.10i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.10i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinid (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana.
http://simarine-natura.ptice.si//wp-content/uploads/2013/01/Revizija_IBA_koncno_porocilo_oddano_28_10_2011_dopolnjena_verzija_stisnjeno.pdf

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SI0070.70
SI037.70
SI0627.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Program upravljanja območij Natura 2000
Link: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-upravljanje/program-upravljanja/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARRSO.SI5000027
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY