Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SI5000030

1.3 Site name

Karavanke

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2013-04
National legal reference of SPA designationUredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 33/2013

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.191300
Latitude:46.434000

2.2 Area [ha]

4330.4440

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA091Aquila chrysaetos     
BA408Lagopus mutus helveticus    30  50   
BA277Oenanthe oenanthe    20  50   
BA241Picoides tridactylus    10  20   
BA409Tetrao tetrix tetrix    90  170   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N213.27
N2218.90
N230.27
N2535.86
N2641.70

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Območje obsega najvišje severne dele gorske verige Zahodnih Karavank do državne meje in sega na zahodu od Dovške Babe, Hruškega vrha, Rožce, Velike in Male Golice, Belščice, Stola, Vrtače, preko Begunjščice do Košute na vzhodu. Sestavljeno je iz dveh delov. Zahodni del sega od Dovške Babe na zahodu do Begunjščice na vzhodu, vzhodni pa od Ljubelja na zahodu čez celoten greben Košute do vrha Pečovnik na vzhodu. Na območju so prisotna različna gorska življenjska okolja kot so gorski iglasti gozd, ruševje, planine s travniki in pašniki, karbonatna alpska travišča, melišča, skalnati grebeni in vrhovi.

4.2 Quality and importance

Tukaj je gnezditveni in prehranjevalni prostor na gorske habitate vezanih vrst ptic, predvsem ujed (planinski orel), koconogih kur (belka, ruševec), duplarjev (triprsti detel) in pevcev (kupčar, komatar, planinski vrabec, planinska pevka, planinska kavka, skalni plezalček). Območje obsega najpomembnejše habitate belke in ruševca v Karavankah.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinid (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana.
http://simarine-natura.ptice.si//wp-content/uploads/2013/01/Revizija_IBA_koncno_porocilo_oddano_28_10_2011_dopolnjena_verzija_stisnjeno.pdf

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SI00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Address:
Email:gp.mkgp@gov.si
Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnisrvo@zgs.si
Organisation:Ministrstvo za okolje in prostor RS
Address:
Email:gp.mop@gov.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote Jelendol, Jesenice, Radovljica levi breg, Tržič in Žirovnica (samo za gozdni prostor območja)
Link: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI5000030
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY