Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00AY176

1.3 Site name

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.552778
Latitude:55.196389

2.2 Area [ha]

134760.0000

2.3 Marine area [%]

55.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     40000  0.00 
1130  info  X     0.00 
1140  info      45000  0.00 
1150  info      203  0.00 
1160  info      1300  0.00 
1170  info      5000  0.00 
1310  info      362.42  0.00 
1320  info      213.15  0.00 
1330  info      6620.3  0.00 
2110  info      26.07  0.00 
2120  info      103.32  0.00 
2130  info      1161.75  0.00 
2140  info      1521.25  0.00 
2160  info      0.59  0.00 
2170  info      114.46  0.00 
2180  info      8.99  0.00 
2190  info      585.55  0.00 
2310  info      3.12  0.00 
2330  info      4.63  0.00 
3130  info      7.55  0.00 
3140  info      17.45  0.00 
3150  info      14.27  0.00 
3160  info      0.05  0.00 
3260  info      0.00 
4010  info      1.47  0.00 
4030  info      4.5  0.00 
6210  info      0.1  0.00 
6230  info      19.87  0.00 
6410  info      100.09  0.00 
7150  info      0.31  0.00 
7230  info      50.75  0.00 
9190  info      1.1  0.00 
91D0  info      21.05  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax          DD 
F1113Coregonus oxyrhynchus          DD 
M1364Halichoerus grypus          DD 
F1099Lampetra fluviatilis          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
F1095Petromyzon marinus          DD 
M1365Phoca vitulina    2145  2145  Individ   
M1351Phocoena phocoena          DD 
F1106Salmo salar          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0155.00
N0228.00
N034.00
N045.00
N060.00
N070.00
N082.00
N091.00
N100.00
N143.00
N151.00
N160.00
N190.00
N201.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Habitatområdet er beliggende ca. 70 km langs den sydvestlige del af den jyske vestkyst. Området består af et stort fladvandet tidevandsområde med sand- og slikflader, der er adskilt af dybe render, samt enkelte sandbanker, der ikke bliver overskyllet ved normalt højvande. I området indgår fastlandstangen, Skallingen, samt en række langstrakte vadehavsøer, hvoraf de største er Fanø og Rømø. Området omfatter desuden kystnære, væsentligst strandengsarealer, samt en række udløbsstrækninger fra større vandløb. Området er forøget i udstrækning i 2011. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Det danske Vadehav udgør samlet Danmarks vigtigste vådområde og indeholder meget store naturværdier. Særligt udbredt er blandt andet de store sandflader blottet ved ebbe, klitnaturtyper og standengsarealer. Vandløbsstrækningerne indeholder værdifuld vandløbsnatur og har forekomst af blandt andet den prioriterede fiskeart snæbel.Som levested for en særpræget flora og fauna (8 udpeget arter) har området betydning langt udover sine grænser. Sammen med de tyske og hollandske dele af Vadehavet rangerer det blandt de 10 vigtigste vådområder i verden. Vadehavet er Europas vigtigste rasteplads for mange arter vandfugle, som har yngleområder i det nordlige Europa. Sibirien og Grøndland, og som overvintrer i Vadehavsområdet, Sydeuropa og Afrika. De store mængder af rastende fugle er, sammen med lokale ynglefugle, sæler og mange andre dyr og planter i deres eksistens afhængige af vadefladernes og marskens meget høje fødeproduktion. Tidevandet, som to gange dagligt skiftevis oversvømmer og blotlægger de udstrakte slik- og sandflader, er en af forudsætningerne for dette rige liv. Herved dannes grundlag for et meget rigt plante- og dyreliv i Vadehavet. Samtidig er Vadehavet med tilgrænsende strandenge levested for mere end 500 (lavere) dyrearter, fortrinvis insekter, og 20 plantearter som ikke forekommer andre steder på jorden end netop her.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
LF02.02i
LI01i
LJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK014.00
DK0291.00
DK039.00
DK050.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC78
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY