Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040367

1.3 Site name

Valgeranna

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.420700
Latitude:58.388900

2.2 Area [ha]

98.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2120  info      16  0.00 
2130  info  X     32  0.00 
2180  info      41  0.00 
2190  info      0.00 
6450  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0453.24
N060.99
N076.96
N1738.80

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Pärnumaal asuv Valgeranna loodusala jääb Eesti maastike loodusliku liigestatuse jaotuse järgi Liivi lahe rannikumadalikule. See on maakerkel ja rannajoone läände taandumisel kujunenud rannikuterrass, mille maastikuline eripära tuleneb mere- ja tuuletekkeliste (vastavalt 44% ja 4%) pinnavormide domineerimisest. Madalas rannavööndis vahelduvad pikemad liivarannad (sh Valgerannas) kivise kamardunud moreenranna ja mölliranna lõikudega. Tegemist on mitmekesise rannamaastikuga.

4.2 Quality and importance

Valgeranna loodusala kaitstavad elupaigatüübid on valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), luidetevahelised niisked nõod (2190) ja lamminiidud (6450). Lamminiitude esinduslikkus on arvestatav. Luidetega seotud elupaigatüübid on varieeruva esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga (arvestatavast kuni väga heani).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Valgeranna HA (VV 18.05.2007. a määrus nr 154).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Valgeranna hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Valgeranna hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Valgeranna hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-536770245

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY