Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040412

1.3 Site name

Kahtla-Kübassaare

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määrus nr 203 Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.185800
Latitude:58.415200

2.2 Area [ha]

14090.2000

2.3 Marine area [%]

72.7800

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (27.22 %) Marine Baltic Sea (72.78 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      2424  0.00 
1140  info      1384  0.00 
1150  info  X     1466  0.00 
1160  info      864  0.00 
1170  info      128  0.00 
1210  info      0.00 
1220  info      0.00 
1230  info      0.00 
1620  info      39  0.00 
1630  info  X     771  0.00 
5130  info      868  0.00 
6210  info      52  0.00 
6280  info  X     479  0.00 
6410  info      14  0.00 
6530  info  X     47  0.00 
7210  info  X     43  0.00 
7230  info      45  0.00 
9010  info  X     153  0.00 
9020  info  X     70  0.00 
9080  info  X     53  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    15  25   
BA050Anas penelope    1860  1860   
BA050Anas penelope     
BA053Anas platyrhynchos    100  150   
BA053Anas platyrhynchos    6520  6520   
BA053Anas platyrhynchos    360  360   
BA055Anas querquedula    74  74   
BA051Anas strepera    15  30   
BA043Anser anser    30  40   
BA043Anser anser    1050  1050   
BA059Aythya ferina    20  30   
BA061Aythya fuligula    110  140   
BA061Aythya fuligula    4900  4900   
BA045Branta leucopsis    12200  12200   
BA045Branta leucopsis    70  80   
BA067Bucephala clangula    750  750   
BA067Bucephala clangula    4500  4500   
BA137Charadrius hiaticula    30  50   
BA081Circus aeruginosus    10  20   
BA064Clangula hyemalis    150  150   
BA064Clangula hyemalis    195000  195000   
BA037Cygnus columbianus bewickii    500  500   
BA036Cygnus olor    90  100   
BA036Cygnus olor    740  740   
BA125Fulica atra    1700  1700   
BA125Fulica atra    20  30   
BA127Grus grus    1500  1500   
BA182Larus canus    1200  1500   
BA183Larus fuscus     
BA177Larus minutus    10   
BA179Larus ridibundus    500  700   
BA156Limosa limosa     
BA156Limosa limosa    10   
BA066Melanitta fusca    10  15   
BA066Melanitta fusca    14  14   
BA068Mergus albellus    97  97   
BA070Mergus merganser    530  530   
BA069Mergus serrator    12   
BA069Mergus serrator    100  100   
BA017Phalacrocorax carbo    1420  1420   
BA235Picus viridis     
BA007Podiceps auritus    10   
BA007Podiceps auritus         
BA005Podiceps cristatus    270  270   
BA005Podiceps cristatus    45  60   
BA132Recurvirostra avosetta    10   
BA063Somateria mollissima    200  250   
BA195Sterna albifrons    10   
BA190Sterna caspia    10   
BA193Sterna hirundo    250  300   
BA194Sterna paradisaea    380  500   
BA162Tringa totanus    60  80   
BA162Tringa totanus    20  20   
BA142Vanellus vanellus    40  60   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
A244Galerida cristata                     
Gavia sp.                     
A112Perdix perdix                     
1938Phoca hispida botnica    20               
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0175.13
N040.99
N050.99
N060.99
N075.97
N089.95
N091.99
N161.99
N171.99

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Kahtla-Kübassaare loodusala (kattub tervikuna Kahtla-Kübassaare linnualaga) asub Saaremaal ning ala pindala on ca 14000 ha. Tegemist on madalaveeliste merelahtede kompleksiga Saaremaa kagurannikul koos väikeste laidude, roostike ja rannaniitudega. Loodusalale jääv maastik on tüüpiline Lõuna - Saaremaa rannamaastik, suhteliselt õhukese pinnakattega moreen, mille aluspõhjaks on Ordoviitsiumi ja Siluri dolomiidid ja lubjakivid. Põhjavesi on õhukese pinnakatte tõttu kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Mullaliikidest on enamlevinud koreserikkad, keskmise lõimisega, parasniisked ja põuakartlikud rähksed, leostunud ja klibumullad. Liigendatud rannavööndis esinevad nii moreen-, veeris- kui möllrannavöönd, mis omakorda toob kaasa mitmekesise taimkatte koos iseloomulike kasvukohatüüpidega. Looduslikud tingimused ja traditsiooniline inimtegevus on aidanud kaasa looduslikule mitmekesisusele: veepiiri roostike ja kõrkjastike, rannaniitude, puisniitude, rannakarja- ja heinamaade tekkele. Kaasajal domineerivad kõrgematel kohtadel kadastikud, mis kohati asenduvad juba noorte, kujunevate loometsadega.

4.2 Quality and importance

Kahtla-Kübassaare loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Piirkond on oluline veelindude rändepeatuspaigana. Alal esinevad väärtuslikud ranniku- ja mereelupaigad ning Kübassaare laialeheline mets. Rannikulõugaste ning rannaniitude esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisund küünib arvestavast kuni väga heani. Loodusalale jäävad esmatähtsad elupaigatüübid on enamasti hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga, ainult metsaelupaikade esinduslikkus varieerub (arvestatavast kuni väga heani).Koogila kiviMõõtmed: pegmatiit 7,0*4,0*4,0 m üm= 21 m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Ruhve sadama juures meres 30m rannast. Veske saarMõõtmed: Heas seisus. Ü= 343 cm (1,3), H= 23 m. (97a maakat. andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Veske pereKübassaare maastikukaitsealaKübassaare maastikukaitseala on moodustatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1973. a otsusega nr 22 «Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine» kaitse alla võetud Kübassaare laialehise metsa baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA07o
LA08o
LBi
LD02.01i
LD03.01i
LE01.03i
LF02.01i
LF02.03i
MF03.01i
LF03.02.02i
LG01i
LG05.01i
LH01i
LH06.01i
LJ02.07i
LJ02.12i
LK02.02i
MK02.03i
LK03.01i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MA04i
MA05.02i
LC01.01i
LD01.01i
LD01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal26.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum26.3

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Einasto, R. 1961. Geoloogi pilguga Kübassaares. Eesti Loodus 1, lk 38-42; Kaal, A. 1965. Rännak Kübassaarde. Eesti Loodus 2, lk 76-83; Lokk, D. 1998. Lääne-Eesti salumetsade (Hanikatsi, Kübassaare, Abruka, Kõinastu) taimkatte analüüs. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed samuti: Saaremaa linnuklubi, ZBI, EOÜ, Nellis. R, Volke. V., Kuresoo. A., Luigujõe, L., Leito, A., Martinson, K., Koel, K., Trave, M., IBA töömaterjalid; Õigusaktid: Kübassaare MKA; Kahtla-Kübassaare HA; Ruhve, Muraja merikotka PEP-d (VV 28.07.2005. a määrus nr 203, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).Kasutatud kirjandus: Einasto, R. 1961. Geoloogi pilguga Kübassaares. Eesti Loodus 1, lk 38-42; Kaal, A. 1965. Rännak Kübassaarde. Eesti Loodus 2, lk 76-83; Lokk, D. 1998. Lääne-Eesti salumetsade (Hanikatsi, Kübassaare, Abruka, Kõinastu) taimkatte analüüs. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed samuti: Saaremaa linnuklubi, ZBI, EOÜ, Nellis. R, Volke. V., Kuresoo. A., Luigujõe, L., Leito, A., Martinson, K., Koel, K., Trave, M., IBA töömaterjalid; Õigusaktid: Kübassaare MKA; Kahtla-Kübassaare HA; Ruhve, Muraja merikotka PEP-d (VV 28.07.2005. a määrus nr 203, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE144.00
EE160.00
EE1796.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Veske saar+0.00
EE18Koogila kivi+0.00
EE16Kahtla merikotka püsielupaik+0.00
EE17Kahtla-Kübassaare hoiuala+96.00
EE14Kübassaare maastikukaitseala+4.00
EE16Muraja merikotka püsielupaik+0.00
EE16Ruhve merikotka püsielupaik+0.00
EE16Saareküla merikotka püsielupaik+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Veske saar+0.00
Koogila kivi+0.00
Kahtla merikotka püsielupaik+0.00
Kahtla-Kübassaare hoiuala+96.00
Kübassaare maastikukaitseala+4.00
Muraja merikotka püsielupaik+0.00
Ruhve merikotka püsielupaik+0.00
Saareküla merikotka püsielupaik+0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.07.28 Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kahtla-Kübassaare hoiuala, Kübassaare maastikukaitseala, Muraja merikotka püsielupaiga ja Ruhve merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/1590697054

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.1 Maastiku taastamistöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 2.7.1 Kultuuriväärtuste hooldus, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY