Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040486

1.3 Site name

Väikese väina

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2014-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 176 Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹ nr. I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.198800
Latitude:58.546300

2.2 Area [ha]

17730.7000

2.3 Marine area [%]

78.7600

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (21.24 %) Marine Baltic Sea (78.76 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      2871  0.00 
1150  info  X     20  0.00 
1160  info      2348  0.00 
1210  info      0.00 
1230  info      0.2  0.00 
1310  info      0.00 
1620  info      122  0.00 
1630  info  X     1626  0.00 
5130  info      212  0.00 
6210  info      136  0.00 
6270  info  X     94  0.00 
6280  info  X     946  0.00 
6530  info  X     44  0.00 
7210  info  X     46  0.00 
7230  info      20  0.00 
9010  info  X     84  0.00 
9020  info  X     88  0.00 
9070  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    2785  2785   
P1902Cypripedium calceolus    100  100   
M1938Phoca hispida botnica    50  150   
P1493Sisymbrium supinum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0179.11
N075.97
N086.96
N094.97
N160.99
N170.99
N190.99
N0179.11
N075.97
N086.96
N094.97
N160.99
N170.99
N190.99

Total Habitat Cover

199.95999999999998

Other Site Characteristics

Väikese väina loodusala pindala on 17 639,4 ha, sellest maismaad 3797,9 ha ja veeosa 13841,4 ha. Loodusala tuumikuks on Väike väin, mis on osa Väinamerest. Lahe laius on 2-4 km ja sügavus enamasti alla kolme meetri. Väikeses Väinas paikneb u 15 suuremat saart ning laidu. Loodusala on osa Saaremaa ja Muhu lõunarannikule iseloomulikust pärandkultuurmaastikust, kus vastavalt rannatüüpidele vahelduvad erinevad poollooduslikud kooslused – rannaniidud, lood, kadastikud. Ajalooliselt on mereäärseid alasid kasutatud peamiselt karjatamiseks ja roolõikuseks. Väikese väina loodusalal asuvad väärtuslikud ranniku ja mere-elupaigad on olulised seal peatuvatele arvukatele rändlinnuliikidele. Olulistest taimeliikidest esineb loodusalal kaunist kuldkinga, madalat unilooka ja emaputke.

4.2 Quality and importance

Väikese väina loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070). Mitmekesine rannamaastik on heaks elupaigaks emaputkele (Angelica palustris), kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus), madal uniloogale (Sisymbrium supinum) ja viigerhülgele (Phoca hispida bottnica).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal34.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum34.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kõinastu HA; Väikese väina HA; Aljava käpaliste PEP (menetluses); Võikküla merikotka PEP (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE160.00
EE1799.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kõinastu hoiuala+2.00
EE16Mui merikotka püsielupaik+0.00
EE16Rässa merikotka püsielupaik+0.00
EE17Väikese väina hoiuala+94.00
EE16Või merikotka püsielupaik+0.00
EE17Võilaiu hoiuala+3.00
EE16Aljava merikotka püsielupaik*0.00
EE16Võiküla merikotka püsielupaik*0.00
EE16Aljava käpaliste püsielupaik+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kõinastu hoiuala+2.00
Mui merikotka püsielupaik+0.00
Rässa merikotka püsielupaik+0.00
Väikese väina hoiuala+94.00
Või merikotka püsielupaik+0.00
Võilaiu hoiuala+3.00
Aljava merikotka püsielupaik*0.00
Võiküla merikotka püsielupaik*0.00
Aljava käpaliste püsielupaik+0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2011.02.03 I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Väikese väina hoiuala, Aljava käpaliste püsielupaiga ja Või merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/86883743

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY