Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1104202

1.3 Site name

Rajalahti-Perilahti

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.113600
Latitude:64.428100

2.2 Area [ha]

91.0000

2.3 Marine area [%]

5.4000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      40  0.00 
1220  info      0.9  0.00 
1230  info      0.9  0.00 
1630  info      4.6  0.00 
7140  info      33.19  0.00 
9030  info      30  0.00 
9050  info      4.56  0.00 
9080  info      1.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta    10  10   
BA056Anas clypeata    11   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA169Arenaria interpres     
BA169Arenaria interpres       
BA222Asio flammeus     
BA222Asio flammeus       
BA061Aythya fuligula    51  100   
BA061Aythya fuligula    15  15   
BA062Aythya marila       
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA146Calidris temminckii    11   
BA146Calidris temminckii       
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus        bfemales 
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    50  100   
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica       
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus    11  50   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio       
BA177Larus minutus    11  50   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    12  12   
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA272Luscinia svecica    11   
BA066Melanitta fusca    11  50   
BA066Melanitta fusca       
BA068Mergus albellus    11   
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA170Phalaropus lobatus        males 
BA151Philomachus pugnax    100  250   
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus     
BA195Sterna albifrons     
BA193Sterna hirundo       
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    11  50   
BA194Sterna paradisaea     
BA161Tringa erythropus    11  50   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    150  250   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex halophila                   
Carex mackenziei                   
Parnassia palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N014.00
N0241.00
N051.00
N0721.00
N1625.00
N172.00
N196.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rajalahti ja Perilahti muodostavat edustavan ja luonnontilaisen merestä kuroutuneiden lahtien ketjun. Vesialueet ovat matalia, rannoilla on paikoin laajoja saraluhtia. Pensaikkovyöhyke kiertää luhtia, rantametsät ovat harmaaleppä- ja hieskoivuvaltaisia lehtomaisia kangasmetsiä, myös sekametsiä ja harvinaista kuusivaltaista sukkessiosarjan osaa löytyy. Rajalahden merenrantaniitty on vanhojen merenlahtien länsipuolella lahden perukassa. Alueella on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyä, kuivemmilla paikoilla esiintyy punanatayhdyskuntia. Kosteammilla aloilla on meriluikka- ja rantaluikkakasvustoja. Vesirannassa on laajoja järvikaislikkoja. Alueella on pienialaisena suolasaraniittyä. Alueella on laajoja kalliopaljastumia, joiden reunamilla on jonkin verran puustoa sekä kataja- ja tyrnipensaita. Alueen linnusto sisältää tavallisten kosteikkolajien lisäksi joukon vaateliaampia ja suojelun kannalta merkittäviä lajeja. Pesimälajistossa esiintyy useita pesimäkannoiltaan voimakkaasti vähentyneitä ja uhanalaistuneita lajeja. Alueen merkitys muutonaikaisena levähdysalueena on alueen kokoon suhteutettuna huomattava.

4.2 Quality and importance

Rajalahden-Perilahden alue on lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokas kohde. Pesimälinnustossa suojelun kannalta tärkeimpiä lajeja ovat jouhi-, lapa-, harmaasorsa, heinätavi, tukkasotka, suokukko, pikkulokki, ruskosuohaukka ja alueella aiemmin runsaslukuisena pesinyt mustakurkku-uikku. Monien pesimälajien populaatiot ovat kooltaan hyvin merkittäviä. Alueella levähtää sekä keväällä että syksyllä satoja kahlaajia ja sorsalintuja. Kahlaajista merkittävimpiä ovat suokukko ja liro. Vesilinnuista runsaimpina esiintyvät tavi, tukkasotka ja sinisorsa. Suojaisuutensa ansiosta vesilintujen ja kahlaajien pesinnät onnistuvat Perilahden ja Rajalahden kaltaisilla rannikon kluuvijärvillä paremmin kuin varsinaisilla merenrannoilla. Rajalahden merenrantaniitty lintuvesialueen länsiosassa on paikallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnemaisema. Peruste D kohdan 3.3. lajeille: suolasara ja merisara ovat ruijanesikkoryhmän lajeja. Vilukko on huomionarvoinen merenrantaniittyjen laji. Alueen suojelun tavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin, lajin ja populaation määrää lisätään ja elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mi
Mi
Mb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Vainio, M. & Kekäläinen, H. (toim.) 1997: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 44. 245s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pohjois-Pohjanmaa). BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1993, v.1994 ja v.1996. Pessa, J. 2000. Lintuvesien tila Pohjois-Pohjanmaalla. Julkaisematon raportti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Aureola -lehden vuosikerrat ja vuosikirjat 1990-2002. Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Arkistotiedot Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista FINIBA- (Suomen tärkeät lintualueet) ja IBA- (kansainvälisesti tärkeät lintualueet) kohteista. Aineistoa säilytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesi-inventointeihin perustuvat tietolomakkeet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Havaintoaineisto kerätty pääosin vuonna 1999. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen arkistotiedot vuosilta 1985-1995. Jylänki, P. 1994. Perinnemaisemien inventointilomake, Rajalahden merenrantaniitty, 17.8.1994, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Risku, M. 1983. Inventointilomake, Rajalahden edustalla oleva merenranta, 6.8.1983, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja/tai vesilain nojalla. Koko Natura-alue on suojeltu yksityisenä luonnonsuojelulaueena 2004

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY