Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUBN10006

1.3 Site name

Mátra

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.955800
Latitude:47.887500

2.2 Area [ha]

37306.9700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA404Aquila heliaca     
BA404Aquila heliaca     
BA089Aquila pomarina     
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    40  50   
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA207Columba oenas    300  350   
BA122Crex crex     
BA239Dendrocopos leucotos    40  50   
BA238Dendrocopos medius    300  400   
BA429Dendrocopos syriacus    15  25   
BA236Dryocopus martius    150  200   
BA378Emberiza cia    15  20   
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    2000  2500   
BA338Lanius collurio    150  200   
BA246Lullula arborea    60  80   
BA261Motacilla cinerea    15  20   
BA214Otus scops     
BA072Pernis apivorus    20  30   
BA234Picus canus    70  90   
BA220Strix uralensis     
BA307Sylvia nisoria    50  60   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ablepharus kitaibelii fitzingeri                   
Carex elongata                   
Cimicifuga europaea                   
Coronilla austriaca                   
Elaphe longissima                   
Felis silvestris                   
Gentiana pneumonanthe                   
Gentianella austriaca                   
Hottonia palustris                   
Lacerta viridis                   
Limodorum abortivum                   
Martes foina foina                   
Minuartia frutescens                   
Pleurospermum austriacum                   
Rubus saxatile                   
Stipa tirsa                   
Strix aluco                   
Triturus alpestris                   
Vicia sparsiflora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N094.00
N103.00
N1680.00
N2010.00
N211.00
N221.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

A területen, a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása. Meghatározott prioritás-fajok: Parlagi sas - Aquila heliaca, Békászó sas – Aquila pomarina, Uhu – Bubo bubo, Fekete gólya – Ciconia nigra, Kígyászölyv – Circaetus gallicus, Fehérhátú fakopáncs – Dendrocopos leucotos, Darázsölyv – Pernis apivorus. Mostly covered with temperate deciduous forests of natural origin with characteristic bird communities. It has considerable populations of some internationally significant birds of prey, woodpeckers and collared flycatchers. Most of the area is under national protection and thus populations of significant species can presumably be preserved in the long run.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA10.01b
MF3.01.01b
MI01b
MK02.01b
MK02.03b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA10.01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Mátrai Tájvédelmi Körzet kezelési terve. [Management plan of Mátra Protected Landscape Area] - Bükk National Park Directorate, Eger, mscr. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 34. sz. Bükki helyi csoportjának kutatási jelentései [Ornitological reports of the Group Nr. 34. of the Hungarian Birdlife Society.] Nagy Szabolcs: Fontos madárélőhelyek Magyarországon - MME, Bp.1998 Waliczky Z. (ed.): Európai jelentőségű madárélőhelyek Magyarországon. - MME Könyvtár, Bp. 1991 Lovászi P. (ed.): Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon. - Magyarország és Natura 2000 - II. MME, Bp. 2002. Keve A. - 1975 Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3 139-145. Solti B. - 1975 Madártani megfigyelések a Mátra-hegységben. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3 147-150.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU9930.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

One third of the area is under protection (Mátra Landscape Protection Area). The site is entirely part of the National Ecological Network.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK • Az idős természetes és természetközeli erdőállományok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az odúlakó fajok (jelölő harkályfajok, örvös- és kis légykapó, kék galamb) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása; • Az erdők természetességi állapotának javítása, az egybefüggő vágásterületek átlagos méretének csökkentésével, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás (szálalás) üzemi méretű bevezetésével, illetve teljes gazdasági korlátozás érvényesítésével a kiemelkedő természeti értékű területek esetében (melyek a fészkelő- és táplálkozóhelyek megőrzését, fejlesztését szolgálják); • Az odúlakó madárfajok fennmaradását, megtelepedését elősegítendő a nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével, az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és fejlesztésével kell tervezni; • Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben visszahagyandók az erdőgazdálkodási munkák során; • Jelölés alapjául szolgáló ragadozó madár fajok (parlagi sas, békászó sas, kígyászölyv, darázsölyv), uráli bagoly és fekete gólya érdekében a tradicionális fészkelőhelyek hosszú távú védelmének biztosítása a teljes territórium költőhely-magterületén; • Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentációt okozó erdészeti feltáró utak kialakításának a korlátozása szükséges; • A kígyászölyv és a darázsölyv táplálkozó-helyeinek fenntartása érdekében az erdei tisztások rendszeres kaszálással és/vagy legeltetéssel történő kezelése, a táplálkozási lehetőségek javítása érdekében pedig a beerdősülőben lévő tisztások helyreállítása szükséges; • A tövisszúró gébics költőhelyét jelentő erdőszegélyek és más cserjés szegély-élőhelyek megőrzése, madárvédelmi szempontból is elfogadható (a fészkelési ciklust nem károsan befolyásoló) kezelésük (cserjeirtások, tisztítások) költési időn kívüli szabályozásával; • Az uráli bagoly fennmaradását és megtelepedését biztosító mesterséges költőládák kihelyezése és folyamatos karbantartása; • A vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása a hegyi billegető állományainak megőrzése érdekében; • A madárvédelmi terület természetszerű erdőkezelését befolyásoló nagyvad állomány túlszaporodásának megakadályozása, szabályozása, elsősorban a földön fészkelő madárfajok (pl. császármadár, szalonka fajok) megőrzése, védelme érdekében; • A sziklamászás és más sziklai élőhelyeket (is) veszélyeztető sport- és közösségi rendezvények időbeli-térbeli korlátozása, elsősorban a vándorsólyom fészkelőhelyeinek a biztosítása érdekében; • A peremterületeken található szántóterületek extenzív, vegyszermentes kezelése javasolt, a táplálkozási lehetőségek javítása, fejlesztése érdekében; • A peremterületek szőlőtábláit feltagoló fás- és cserjés mezsgyék fenntartása és lehetőség szerinti fejlesztése; • A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható vegyi terhelés kockázatának megszüntetése, ezzel együtt a zsákmányállat-közösséget is alkotó ízeltlábú-közösségek állományainak megerősítése; • Az intenzív technológián alapuló és a hagyományos táj-és élőhelystruktúrába nem illeszkedő nagy területigényű monokultúrák (energia-ültetvények) kialakítása madárvédelmi szempontból nem támogatandó; • A szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes felszámolása; • A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása szükséges; • Nagy területigényű, a madarak megtelepedését, vonulását károsan befolyásoló energetikai beruházások (pl. szélerőműpark, fotovoltikus naperőműpark) nem támogatottak.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY