Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN22096

1.3 Site name

Tiszaújvárosi ártéri erdők

1.4 First Compilation date

2011-06

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-07
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2013-10
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.088333
Latitude:47.915278

2.2 Area [ha]

188.4800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3270  info      1.5  0.00       
6440  info      2.6  0.00 
91E0  info      41.05  0.00 
91F0  info      27.97  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    50  500   
I1052Hypodryas maturna          DD 
I1083Lucanus cervus          DD       
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar               
A1993Triturus dobrogicus          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ardea cinerea    80  120               
Hyla arborea                   
Leucojum aestivum    10000  10000               
Milvus migrans                 
Picus viridis                 
Rana dalmatina                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N083.00
N1010.00
N1738.00
N2048.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

A site két foltban idős (100 évnél idősebb) tölgy-kőris-szil ligeterdőt tartalmaz, mely természetességénél fogva jól reprezentálja ezt az országosan erősen megritkult élőhelytípust. Ehhez az élőhelyhez köthető számos specialista rovarfaj is (Euphydryas maturna, Lucanus cervus). A Tisza mentén jelentős kiterjedésben puhafás ligeterdő állományok is előfordulnak. Az átalakított, mesterséges erdőállományok jelentős kiterjedést érnek el. Bár a területet jelentős antropogén hatással jellemezhető területegységek veszik körül (Tiszaújváros ipari területei, zagytároló), természetessége a honos fafajú erdőknek megfelelő. PRIORITÁS Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei (6440) díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF3.01.01b
LI02b
MK02.01b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

A terület biotikai értékei ez ideáig jórészt publikálatlanok

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A keményfa ligeterdők (91F0) elegyességét, természetes felújítását biztosító erdőgazdálkodási módok érvényesítése, melyben hangsúlyosan jelentkeznek az idős állományrészek és faegyedek, a holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosításával; A keményfa (91F0) és puhafás ligeterdők (91E0) esetében fokozatos átállás valamely folyamatos erdőborítást biztosító művelési módra, egyúttal a véderdő funkció előtérbe helyezése a gazdasági rendeltetéssel szemben; A mocsárréti, kaszálóréti üde gyepek (6440) állományainak fenntartása / helyreállítása legeltetéssel ill. kaszálással; A díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) élőhelyének védelme érdekében meg kell őrizni jó vízellátottságú üde erdőszegélyeket, törekedni szükséges az erdőszegélyek elegyfafajainak kíméletére, valamint a megfelelő vízháztartás biztosítására 2. TOVÁBBI CÉLOK A Tisza ás az öntözővíz csatorna hullámterében található ligeterdők, mint több jelölő faj számára fontos élőhely és ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának (elegyesség, koreloszlás, holt faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak (pl. zöld juhar, amerikai kőris, gyalogakác) visszaszorítása mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A vöröshasú unka (Bombina bombina), valamint dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) teljes életciklusát biztosító vízi-vizes-szárazföldi élőhely-komplexek jó természetességi állapotának megőrzése, különösen az időszakos vándorlást, illetve diszperziót biztosító folyosók fenntartása / helyreállítása; A nagyvad, elsősorban a vaddisznó, okozta természetvédelmi károk csökkentése; Az ártéri pionír ruderális növényzet (3270) élőhely típusok állományainak fenntartása, illetve kialakulásuk elősegítése a terület folyó- és állóvizeit érintő természetes folyamatok (áradások, kiszáradások) hosszú távú biztosításával; Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek, hulladéklerakó helyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások megakadályozása, őshonos fafajú erdő kialakításával / helyreállításával; A közösségi jelentőségű erdei élőhelyeken a közösségi jelentőségű, fokozottan védett madárfajok (Haliaetus albicilla, Ciconia nigra) fészkelőhelye körül az adott faj igényeinek megfelelő méretű és időtartamú védőzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN22096
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY