Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20062

1.3 Site name

Nyugat-Dráva-sík

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.164167
Latitude:46.180556

2.2 Area [ha]

5178.2800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      51.78  0.00 
6430  info      51.78  0.00 
6440  info      880.31  0.00 
6510  info      155.35  0.00 
91E0  info      1035.66  0.00 
91F0  info      2330.23  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
R1220Emys orbicularis         
I1052Hypodryas maturna          DD       
I1083Lucanus cervus         
M1355Lutra lutra          DD 
I1060Lycaena dispar          DD       
I1059Maculinea teleius          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Apatura metis                     
Bufo viridis                     
Felis sylvestris                     
Hyla arborea                     
Lopinga achine                     
Parnassius mnemosyne                     
Rana dalmatina                     
Zerynthia polyxena                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N073.00
N1024.00
N1670.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mosaiques of humid forests and grasslands form characteristically the western part of the Dráva-plane. The main forest types are the oak-ash-elm forests and tha alder swamp woods among the grasslands the alluvial meadows are characteristic. Almost the whole territory is natural or near natural only on small extents are degraded habitats. Natural state water courses enmesh large parts of the site.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei Maculinea teleius Very good quality wetland habitats with illyrian character. The surrounding agricultural area increase the importance.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
HBi
HI01i
MK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU005.00
HU9995.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: - Erdők természetességének javítása, folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás minél nagyobb területen történő bevezetése. Őshonos fafajok egyedeiből lábon álló és fekvő holt faanyag jelenlétének folyamatos biztosítása. - Erdőrészlet szinten a termőhelynek megfelelő elegyes, lehetőleg változatos korú, többszintű faállományt eredményező gazdálkodás bevezetése. - Az idős, természetközeli, mélyebb fekvésű területeken elhelyezkedő erdőkben az erdőgazdálkodási tevékenységek minimumra csökkentése. - A mély fekvésű, vizes, tőzeges erdőterületen a talaj bolygatásával járó tevékenységek kerülése. - Vízgazdálkodás helyzetének javítása elsősorban a lecsapoló árkokon történő vízvisszatartás útján. A Dombó-csatornából történő vízutánpótlás lehetőségének vizsgálata, és az eredmények függvényében intézkedési javaslat kidolgozása. - Mesterséges medrű vízfolyások természetességének javítása, ahol erre lehetőség van ott a régi meanderek, mederszakaszok revitalizációjával. - A közösségi jelentőségű gyepes élőhelytípusok fenntartása legeltetéssel és kaszálással. - A Maculinea teleius védelme érdekében a vérfüves gyepek kiemelt védelme a cserjésedés és kiszáradás megakadályozásával. - Inváziós növények állományainak visszaszorítása (pl.zöld juhar, gyalogakác, aranyvessző, bíbor nebáncsvirág). További célok és célkitűzések: - Szántóterületek visszaalakítása a termőhelynek megfelelő természetközeli élőhelyekké, elsősorban gyepekké. - A közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása/helyreállítása a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző, védett növényfajok (Fritillaria meleagris, Leucojum aestivum) megőrzésével. - A közösségi jelentőségű fészkelő madárfajok (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra) fészke körül pufferzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20062
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY