Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20045

1.3 Site name

Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.481389
Latitude:48.232500

2.2 Area [ha]

1326.5800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      10  0.00 
6240  info      15  0.00 
6440  info      452  0.00 
6510  info      60  0.00 
91F0  info      48  0.00 
91G0  info      91  0.00 
91I0  info      12  0.00 
91M0  info      3.7  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
I4012Carabus hampei         
I1088Cerambyx cerdo               
P4081Cirsium brachycephalum               
P1898Eleocharis carniolica          DD       
I4050Isophya stysi         
I1083Lucanus cervus               
I1060Lycaena dispar    1000  3000   
I4052Odontopodisma rubripes         
I4054Pholidoptera transsylvanica         
A1993Triturus dobrogicus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bielzia coerulans                   
Centaurea sadleriana                   
Coronella austriaca                   
Dianthus giganteiformis subsp. Pontedereae                   
Fagus sylvatica                   
Galanthus nivalis               
Heteropterus morpheus                   
Iris graminea subsp. pseudocyperus                   
Leucojum vernum    5000000  5000000               
Lopinga achine                   
Maculinea arion                   
Maculinea arion                   
Neptis sappho                   
Nymphalis xanthomelas                   
Ophioglossum vulgatum                   
Parnassius mnemosyne                   
Vipera berus    50  100               
Zerynthia polyxena                   
Zootoca vivipara               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N092.00
N1030.00
N1420.00
N1520.00
N1616.00
N205.00
N214.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 6240 Szubpannon sztyeppék 91I0 *Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) Fajok: Carabus hampei Isophya stysi Odontopodisma rubripes Pholidoptera transsylvanica Extensive grassland, Oak forest with mountain elements and vulcanic hill. Diverse habitats, many valuable species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01I
MA10I
MB02I
MC01.04.01I
MF03.01.01I
MF06I
MI01B
LJ02.05B
MK02.01I
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9924.00

5.3 Site designation (optional)

One of the most valuable lowland Querco robori-Carpinetum association. There are habitats on the Kaszonyi Hill which reflect Submediterranean effect. Large continuous grassland. Many different habitats. It is outstanding from the respect of biogeography.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: A természetközeli/féltermészetes tölgyesek fenntartása, különös tekintettel a gyertyános-tölgyes, keményfaliget jellegű állományokra. Őshonos fafajú állományokban a kiterjedt tarvágásos véghasználatok mellőzése, folyamatos erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. A felújításokban a teljes talajelőkészítés és tuskózás (az akácos állományokat kivéve) elhagyása. A talaj és az aljnövényzet bolygatás lehető legkisebbre csökkentése; Javasolt természetközeli felújítási és ápolási módok kísérletes kidolgozása. Arra alkalmas részeken őserdő jellegű, gazdálkodásmentes állományok kialakítása és fenntartása. Természetes cserjeszint kímélete. Lábon száradó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása. A tájidegen erdőállományok fokozatos őshonos állományra cserélése. Természetes, inváziós fajok által nem eluralt cserjés-magaskórós erdőszegélyek kímélete és fejlesztése. A Kaszonyi-hegy erdő-gyep mozaikos élőhelykomplexének fenntartása, szükség esetén aktív beavatkozással (cserjeirtás, kíméletes erdőfelújítás, gyepkezelés). Az inváziós fajok (akác, gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, aranyvessző fajok) visszaszorítása, szükség esetén rendszeres beavatkozásokkal. A természetközeli/féltermészetes erdőállományokból és fasorokból a tájidegen fafajok (gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, akác stb.) egyedeinek eltávolítása. Ennek során a sarj vagy újulatképzést meg kell akadályozni. A természetközeli erdei aljnövényzet megóvása, a természetes felújulás segítése érdekében (taposás, túrás, rágási kár megelőzése végett) a területen a nagyvad egyedszámának megfelelő szinten tartása, szükség esetén mesterséges apasztása. A jelölő erdei élőhelyek inváziós veszélyeztetésének csökkentése. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő inváziós, illetve tájidegen fásszárú állományok (pl. akác, amerikai kőris) telepítésének visszaszorítása még a szántókon is, illetve a jelenlegi állományok átalakítása, lecserélése a felújításuk helyett. Az erdők területét vagy területének intaktságát csökkentő, nem a jelölő erdei élőhelytípus természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló beruházások mellőzése. A határsáv fenntartása során a talajt nem bolygató, vegyszermentes módszerek alkalmazása (kíméletes kaszálás, cserjeirtás) javasolt végezni. A területen található csatornákon a vízvisszatartó műtárgyak megfelelő üzemeltetése, szükség esetén új műtárgyak kialakítása a természetes vízkészlet megtartása érdekében. A mocsárrétek, kaszálók arra alkalmas területeinek rendszeres kaszálása, kíméletes kaszálási módszerek kidolgozása, kaszálatlan területek mozaikos kijelölése. A beregi futrinka élőhelyein a folyamatos erdőborítás fenntartása. Szántók lehetőség szerinti gyepesítése, vagy őshonos faállományú erdősítése. General management plan is available.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20045
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY