Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20055

1.3 Site name

Rozsály - Csengersima

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.750833
Latitude:47.889167

2.2 Area [ha]

984.6300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6440  info      150  0.00 
91F0  info      50  0.00 
91G0  info      50  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    400  500         
A1188Bombina bombina         
I1088Cerambyx cerdo               
F1149Cobitis taenia               
R1220Emys orbicularis    200  800   
I1074Eriogaster catax    3000  5000   
I4035Gortyna borelii lunata    100  500   
I1052Hypodryas maturna               
I1042Leucorrhinia pectoralis         
I1083Lucanus cervus               
M1355Lutra lutra    20         
I1060Lycaena dispar    1000  3000   
F1145Misgurnus fossilis         
M1323Myotis bechsteinii    40  60         
M1307Myotis blythii    80  120         
M1318Myotis dasycneme    50  100         
M1321Myotis emarginatus    200  350         
F1134Rhodeus sericeus amarus               
F2011Umbra krameri          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aeshna viridis                 
Epipactis palustris                   
Eptesicus serotinus                   
Gagea spathacea                   
Gladiolus imbricatus                   
Lopinga achine                   
Myotis mystacinus                 
Myotis nattereri                   
Nyctalus leisleri                   
Nyctalus noctula                   
Pipistrellus nathusii                   
Pipistrellus pipistrellus                   
Plecotus auritus                   
Plecotus austriacus                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N0715.00
N1025.00
N1512.00
N1611.00
N2020.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei Fajok: Misgurnus fossilis Emys orbicularis Leucorrhinia pectoralis Eriogaster catax Lycaena dispar The main ecological assets of the area are the remains of hardwood forests and the wetlands. The grasslands are secondary hayfields. The bigger part of the site is used as an emergency reservoire to mitigate extreme floods of River Szamos. The wetland habitats right behind the dam were created as earthwork pits, but they became valuable habitats as a consequence of succession. A few of these ponds are used as fishpond for angling, but most of them are functioning as undisturbed wetland habitat.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01I
HB02I
MF02.03.02I
LF03.01I
MI01B
MK02.03B
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: A természetközeli/féltermészetes tölgyes erdők fenntartása, különös tekintettel a gyertyános-tölgyes, keményfaliget jellegű állományokra. Őshonos fafajú állományokban a kiterjedt tarvágásos véghasználatok mellőzése, folyamatos erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. A felújításokban a teljes talajelőkészítés és tuskózás (az akácos állományokat kivéve) elhagyása. A talaj és az aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebbre javasolt csökkenteni. Lábon száradó vagy odvasodó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása. A tájidegen erdőállományok fokozatos őshonos állományra cserélése. Az inváziós fajok (gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, aranyvessző fajok, japánkeserűfüvek, akác) visszaszorítása, szükség esetén rendszeres beavatkozásokkal. A természetközeli/féltermészetes erdőállományokból és fasorokból a tájidegen fafajok (gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, akác stb.) egyedeinek eltávolítása. Ennek során a sarj vagy újulatképzés megakadályozása. A jelölő erdei élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok (pl. akác, amerikai kőris) telepítése még szántókon sem javasol, illetve nem is újíthatók fel. A területen található csatornákon a vízvisszatartó műtárgyak megfelelő üzemeltetése, szükség esetén új műtárgyak kialakítása a természetes vízkészlet megtartása érdekében. Mocsári élőhelyek vízellátásának biztosítása. A területen mozaikosan található rétek, mocsárrétek, magassásosok, zsombékosok mozaikjai fennmaradásának biztosítása; ennek érdekében kíméletes legeltetési és kaszálási módszerek kidolgozása, kaszálatlan területek mozaikos kijelölése. A gyepek teljes becserjésedésének megakadályozása, illetve a jelölő ízeltlábú fajok érdekeinek figyelmbe vétele. Szántók lehetőség szerinti gyepesítése, vagy őshonos faállományú erdősítése. The area is planned to be a national protected area also. There is a general management plan available at the HNPD.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20055
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY